สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สุพันธ์
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวณิชกานต์  พุทธิเสาวภาคย์
 
1. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 25 1. นางสาววรารักษ์  เจิมจุ้ย
 
1. นางสาววลัยพร  แสงจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมภูพาน
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนิภา  คำสา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุปัญญา
3. เด็กหญิงลลิดา  หลักไชย
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.16 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  วงศ์ษา
2. นางสาวณัฐชลัยย์  ศรีเพชรดี
3. นางสาวพิมมุณี  กลมใส
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอุไร
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุตราช
 
1. นางอัญชลี  บุญพิทักษ์
2. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกัลยารัตน์  พิลาวุธ
2. นางสาวพิมพ์พิศา  คะเณนอก
 
1. นางอัญชลี  บุญพิทักษ์
2. นางวรัญญา  ตันบุญเจริญ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  กิติธรากุล
 
1. นางสาวสุสรรค์  ไยโยรักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศิริขวัญ  ทรพับ
 
1. นายดำรง  ธัญญะผล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปฏิญญา  เกษมพัชรกิจ
2. เด็กชายปราโมทย์  นานอก
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์  วังคะพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ขันติ
2. นายภคพล  ฉันชัยพัฒนา
 
1. นายพนมไพร  สวัสดิวงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพนธ์  วังคะพันธ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพิสุทธิ์  ภิญโญกิตติวงศ์
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พงษ์กล้าหาร
 
1. นายภัคพล  ตรังจิระเสถียร
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ภูผาโลน
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  บุญมีบุตร
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายปราโมทย์  นานอก
2. เด็กชายพัฃรินทร์  เถื่อนแก้ว
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57.99 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธ์คูณ
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ปราบมนตรี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กันฑ์หะวงศ์
4. เด็กชายสุพัสกร  แสนแสง
5. เด็กหญิงอุษณีย์  ครุฑทิน
 
1. นายไพวัลย์  สอนซ้าย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61.99 ทองแดง 8 1. นางสาวกาญจนา  อรรถยุทธเสนา
2. นางสาวชนิกานต์  ผลเพิ่ม
3. นางสาวณิชกานต์  ไทรทอง
4. นางสาวเนติมาภรณ์  ชิวค้า
5. นางสาวเมธาวี  จำสนอง
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มคง
2. นายกรพัฒน์  พันธ์งาม
3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ษา
4. นางสาวกุลยา  คงเวท
5. นางสาวจินตรา  วรพันธ์พิทักษ์
6. นางสาวจุฬานี  จันทร
7. นายณัชนน  เสลาคุณ
8. นายทวีทรัพย์  นาคา
9. นางสาวทิพย์สุดา  ภัทรจิตตรา
10. นายปัญณาวัตน์  ทองโสม
11. นางสาวปุณที  เมฆตรง
12. นางสาวพรนภา  ใจดี
13. นางสาวพิชญาภา  เมตตาประสพกิจ
14. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
15. นายรัชชานน  จิตสุภาพ
16. นางสาววิภาดา  ก้งทอง
17. นายวิัชระศิริ  สมจารย์
18. นายสิรศักดิ์  วันเอนตะ
19. นายอนุวิทย์  บรรเทา
20. นายเกียรติศัก  กึ่งพิลา
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศณุชา  เลิกสันเที้ยะ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.48 ทอง 4 1. นายรัชพล  สายเสน
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  ตรีธรรมจิตสิริ
2. นายวัฒนพงษ์  บุญศรชัย
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนทฺ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 14 1. นายจิรเดช  เเซ่หลู
2. นางสาวบุญสิตา  พราหมณ์นุช
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนทฺ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธชัย
2. นางสาววนิดา  สระกระโทก
3. นางสาววิลาวรรณ  อังคะฮาด
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจสุวรรณ์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สุพันธุ์
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์สุวรรณ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  คนชม
8. นางสาวเบญจมาศ  บุญหนัก
9. นางสาวเปรมกมล  บัวพันธ์
10. เด็กหญิงไข่มุก  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาววันธินี  บัวหอม
2. นายศุพกฤษณ์  สืบวงษ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวกมลชนก  บุญแย้ม
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายวรชาติ  ทะยะราษฎร์
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุดารัตน์  บาทบำรุง
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวพรพรรณ  ด้วงปิ่น
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟูแสง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวเบญจพร  จั่นถลา
 
1. นายภูสิทธิ  ทองเทียนชัย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุติพร  อ้อมงาม
2. เด็กหญิงอาทิตตญา  มาลาอุตย์
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวประภาพรรณ  ประจันศรี
 
1. นายประทิน  ปิ่นทอง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นายนิมิตร  เทียมโยหา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 -    
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 -    
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 1. นายกานต์นนท์  จุลกาญจน์นนท์
2. นายกิจกนก  หล่อบุญเรือง
3. นายชัยวัฒน์  อารยะถาวร
4. นายธนเทพ  แตงอ่อน
5. นายสุวรรณ  มณีนิล
 
1. นายสุเชษฐ  หนูเทศ
2. จ.ส.อ.สุรพงศ์  โควงศ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษฎา  ชมภูพาน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นายนิมิตร  เทียมโยหา
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ครุฑทิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 11 1. นางสาวอินทิรา  ด้วงเขียว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์เพ็ชร  ศรีพบ
2. เด็กหญิงพรกรัณย์  วังชิน
3. เด็กหญิงพันธิตรา  สายสว่าง
4. เด็กชายภูมินทร์  สินทรัพย์อุดม
5. เด็กชายอชิตะ  สันติยุทธการ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
7. เด็กชายอรวรรญา  ทิพแสง
8. เด็กหญิงอักษร  อายุเจริญกุล
9. เด็กชายอาทิตย์  อุ่นทุไร
10. เด็กหญิงอารียา  บุญศรี
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลธลักษณ์  ยอดปทุม
2. เด็กหญิงปฏิมากร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงพิันธิตรา  สายสว่าง
4. เด็กหญิงวิชิตา  ศรีด้วง
5. เด็กหญิงสิรินญา  ปึกคม
6. เด็กหญิงอรวรรญา  ทิพแสง
7. เด็กหญิงอรวรรณ  งอยผาลา
8. เด็กหญิงอารียา  บุญศรี
 
1. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.33 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
 
1. นายวิรัตน์  บุญมาตย์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72.75 เงิน 8 1. นางสาวอรณิชา  เจริญสุข
 
1. นายวิรัตน์  บุญมาตย์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุกุลยา  เกียรติสมผล
 
1. นางวนิดา  จารุมณี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปภัสวรรณ  ศิวะเปล่งรัศมี
 
1. นางวรรณา  เสือส่อสิทธิ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  ขจรเกียรติยศ
 
1. นางปนัดดา  วัจนะรัตน์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 15 1. นายอธิการ  นันทรักษ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  รักน้ำเที่ยง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 44.42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงรับขวัญ  เวทยะวานิช
 
1. นายสราวุฒิ  ยกพล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 47.6 เข้าร่วม 15 1. นายนาวา  มนตรีเลิศรัศมี
 
1. นายสราวุฒิ  ยกพล
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  อรรถยุทธเสมา
 
1. นางเฉิดฉันท์  รัตน์ปิยะภากรณ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  โชติวาณิชอนันต์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายชิดขนก  ตั้งฉัตรยา
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ลาภธนภัทร
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวอารญา  จันทร
 
1. นางสาวศดานันต์  พรหมคุณ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวศินี  ชาคริยานุ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  เซี่ยงเด่น
 
1. นางสาววันทนา  พริ้งมาดี
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวช่อทิพย์  สิงห์พิทักษ์เมธา
2. นายอธิบดี  วรรณปะเก
 
1. นางสาวภัทรา  วิมลรัตน์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปฏิญญา  เกษมพัชรกิจ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขเจริญ
 
1. นางวนิดา  จารุมณี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  โกสุม
 
1. นางวนิดา  จารุมณี
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพันธ์  มีโภคกิจ
2. เด็กชายยศกร  แซ่ตั้ง
 
1. นายเริงชัย  สถิตพรบรรพต
2. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พงษ์กล้าหาร
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสาริกา  แสนวงษื
 
1. นางสาวมัทนา  มงคลเมือง
2. นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบุรินธร  หวังอนุตตร
 
1. นางสาวปนัีดดา  พิทักษา
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไกรสิทธิ์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภคพล  ฉันชัยพัฒนา
 
1. นางสาวปนัดดา  วัฒโน
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงหงส์นภาลัย  ปิ่นอมรรัตน์
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุธิชา  เผือกพูลผล
2. นางสาวสุธิดา  เผือกพูลผล
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทองอุไร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เชยพิชิต
 
1. นายนพรัตน์  ชุลวงศ์
2. นางสาวศศิวิมล  เพิ่มลาภ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสิริยากร  มีชาติ
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  เลิศบรรณพันธุ์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายธนชิต  ธรรมสาลี
2. นายปรินทร์  จิระชีวะนันท์
 
1. นางสาวนิตยา  ทวีชัย
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาน้อย
2. เด็กหญิงปิยนุช  ทรงพุธ
3. นางสาวสมพร  แก้วดวงศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
2. นางวรรณา  เทียมเมือง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววนิดา  วังสระ
2. นางสาววาสนา  แซ่โง้ว
3. นางสาวสกลสุภา  ช่างปั้น
 
1. นางวรรณา  เทียมเมือง
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวัฒน์  บุญตอบ
 
1. นางสาวอัญชิสา  ศรีสมุทร
 
72 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประนิดา  สิมัยนาม
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สุขขุม