สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57.99 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พันธ์คูณ
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ปราบมนตรี
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กันฑ์หะวงศ์
4. เด็กชายสุพัสกร  แสนแสง
5. เด็กหญิงอุษณีย์  ครุฑทิน
 
1. นายไพวัลย์  สอนซ้าย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 61.99 ทองแดง 8 1. นางสาวกาญจนา  อรรถยุทธเสนา
2. นางสาวชนิกานต์  ผลเพิ่ม
3. นางสาวณิชกานต์  ไทรทอง
4. นางสาวเนติมาภรณ์  ชิวค้า
5. นางสาวเมธาวี  จำสนอง
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  พุ่มคง
2. นายกรพัฒน์  พันธ์งาม
3. นางสาวกาญจนา  วงศ์ษา
4. นางสาวกุลยา  คงเวท
5. นางสาวจินตรา  วรพันธ์พิทักษ์
6. นางสาวจุฬานี  จันทร
7. นายณัชนน  เสลาคุณ
8. นายทวีทรัพย์  นาคา
9. นางสาวทิพย์สุดา  ภัทรจิตตรา
10. นายปัญณาวัตน์  ทองโสม
11. นางสาวปุณที  เมฆตรง
12. นางสาวพรนภา  ใจดี
13. นางสาวพิชญาภา  เมตตาประสพกิจ
14. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
15. นายรัชชานน  จิตสุภาพ
16. นางสาววิภาดา  ก้งทอง
17. นายวิัชระศิริ  สมจารย์
18. นายสิรศักดิ์  วันเอนตะ
19. นายอนุวิทย์  บรรเทา
20. นายเกียรติศัก  กึ่งพิลา
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายกฤษณะ  ฉิมมาฉุย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศณุชา  เลิกสันเที้ยะ
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.48 ทอง 4 1. นายรัชพล  สายเสน
 
1. นางสาวเย็นฤดี  เรียนสี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  ตรีธรรมจิตสิริ
2. นายวัฒนพงษ์  บุญศรชัย
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนทฺ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 14 1. นายจิรเดช  เเซ่หลู
2. นางสาวบุญสิตา  พราหมณ์นุช
 
1. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนทฺ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธชัย
2. นางสาววนิดา  สระกระโทก
3. นางสาววิลาวรรณ  อังคะฮาด
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจสุวรรณ์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์สุพันธุ์
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์สุวรรณ
7. เด็กหญิงอาทิตยา  คนชม
8. นางสาวเบญจมาศ  บุญหนัก
9. นางสาวเปรมกมล  บัวพันธ์
10. เด็กหญิงไข่มุก  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาววันธินี  บัวหอม
2. นายศุพกฤษณ์  สืบวงษ์