สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวธิดาพร  ลอยพิมาย
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทรงธิบาย
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ท่าฉลาด
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.34 ทอง 10 1. เด็กหญิงวริศรา  สุทธานันท์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  จำนงค์ทัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุลีรัตน์  พิทยรังสรรค์
 
1. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรลดา  ชัยภักดี
2. นางสาวณัฐกุล  คำพินิจ
3. นางสาวศศลักษณ์  ศรุติสุต
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ศรีนอง
2. เด็กชายโชคอนันต์  บุญญพัฒนากูล
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  ธงชัย
2. นายธนกฤต  มโนนพคุณ
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  มนัสสุรกุล
2. เด็กชายปราณ  ปิยะชน
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  สายเป้า
2. เด็กชายโชติทวี  โปงแสนทอง
 
1. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
2. นายสิทธา  นามณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขสมปรารถนา
2. เด็กหญิงปิยพัทธ์  เอี่ยมวิสุทธิสาร
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัชรา  ประทุมมาลย์
2. นายสุรณรงค์  เปี่ยมแจง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายสิทธา  นามณี
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญศักดา  สรัณยานนท์
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  อาจปรุ
3. เด็กชายวชิร  เจือทอง
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 1. นายอติวิชญ์  จันทรมาลี
2. นายอิทธิพัฒน์  ปรางทอง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์