สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรนภา  สิมานุรักษ์
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 18 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวจูม
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 18 1. นางสาวกชามาศ  จันทร์ประสาทพร
2. นางสาวปาลิดา  ยิ้มศรี
3. นางสาวอิสรีย์  บุญยิ่งสถิตย์
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจณิสตา  งามวัฒนจินดา
2. นางสาวนิรมล  ปานเฟื่อง
3. นายปฐวี  พันธ์เสาร์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
2. นายญาธิป  คล้ายกล่ำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภนิดา  จูจะนะ
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  นิลจันทร์
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยฤกษ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ชาญสินจิรกุล
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
2. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายจิราวัฒน์  พื้นทอง
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครนันท์  วีรญาณพันธุ์
 
1. นางสาวนันทภัค  สุขโข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นายกรวิชญ์  ไพรสิงห์
2. นางสาวจุฑาทิพย์ฺ  สุวรรณไชย
3. นางสาวจุฑามาศ  ชีอยู่
4. เด็กชายชลสิทธิ์  แผงงาม
5. นางสาวชุติกาญจน์  เตียประเสริฐ
6. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนศรี
7. เด็กหญิงฐิติมา  มีเดช
8. นายณัฐพล  รุจิวัฒนกุล
9. เด็กหญิงณัฐริดา  ทรัพย์ประสงค์
10. เด็กหญิงณิชารี  สุวรรณดี
11. เด็กชายธนบูรณ์  คำพอพ่อ
12. นางสาวธนพร  วงษ์เศษ
13. เด็กชายธนากร  จำปาทิพยฺ์
14. นายนรชล  เพียรชัยภูมิ
15. เด็กหญิงบุริมนาถ  ทองขลิบ
16. เด็กชายปณัฐ  ระงับภัย
17. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หันชะนา
18. นายพงศธร  สุภาวิมล
19. เด็กชายพชร  ขุนทอง
20. เด็กหญิงพัชรกร   รักประดิษฐ์
21. เด็กชายพันกร  จันทร์งาม
22. เด็กชายพีรณัฐ  เตียประเสริฐ
23. เด็กชายภัทร  ขุนทอง
24. เด็กหญิงภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
25. เด็กหญิงภาสินี  นวลศรี
26. เด็กชายภูบดี  ศรีภิรมย์
27. เด็กชายวรเมธ  บัวสด
28. นายวัฒนา  อู่เจริญ
29. เด็กหญิงวาสิตา  เสาวภา
30. นายวิชิต  มุกดาสถิตกุล
31. นายวิชิต  มุกดาสถิตกุล
32. เด็กหญิงวิยะดา  ถือทอง
33. เด็กชายศิรินทร์  คำเมือง
34. เด็กหญิงสรัญธีรา  ประเสริฐพงศ์
35. นางสาวสุดารัตน์  ภาษี
36. นางสาวสุภาวดี  มาเจริญ
37. เด็กหญิงอรปรียา  สุขพร้อม
38. เด็กชายอัครนัััันท์  วีรญาณพันธุ์
39. เด็กชายเจษฎากร  ฉันท์เจริญวนิช
40. เด็กชายเมธี  คำสาวงศ์
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
2. นายพงศ์พรรณ  เวชรังษี
3. นางณัฎฐ์พัชร์   ธรรมศิริ
4. นางสาวนันทภัค  สุขโข
5. นายศักดิ์ศิริ  บุพเต
6. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
7. นายกุนนที  ธนะโชติ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 11 1. นายนราธร  แย้มพราย
2. นางสาวนันทิพร  บุญชมพู
3. นายวรัญ  โปรานานนท์
4. นางสาวสุธีรา  เพ็งคาสุคันโธ
5. นายเจษฎา  สุวรรณศักดิ์
 
1. นางประภา  นวลมณี
2. นายธเนศ  เจริญทรัพย์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชัย
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พันธ์ยก
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ   ฤทัยวัฒน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวธิดา  เทียมเลิศ
2. นางสาวมณีกาญจน์  พวงยอด
3. นายวีรชล  ฐิตพานิชยางกูร
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ   ฤทัยวัฒน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพร  ปิ่นในเมือง
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จูจะนะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนายุทธ  ชะอำรัมย์
2. นายพงศักดิ์  บุญจันทร์
3. นายรัตนากร  จิตต์วัฒนา
 
1. นายซุปเป้อร์   สุกันทา
2. นายสิทธา  นามณี