สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายวชิร  เจือทอง
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปกปราชญ์  เสือดี
2. เด็กหญิงปอเงิน  สุกใส
 
1. นางสาวปัทมา  ปานแดง
2. นางพีรญา  บุญสืบ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายปริญญ์  ภูมิรัตน์
2. นางสาวภาวิตรี  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวนันทพร  ภุมมา
2. นางสาวไพลิน  สืบเรือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไชยสนาม
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  ลิ้มปพิศุทธิ์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนกร  เยาวภาพงศ์
 
1. นางสมใจ  แซ่เชาว์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวสั้น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรเทิง
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นายญาณกร  แจ่มนิยม
2. นายรดิศ  ธิตยางกรุวงศ์
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์