สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 1. นางสาววรุณกาญจน์  กรณ์นันทพัฒน์
 
1. นายสุุภ์ชาต  สะอิมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกสิณา  จันทร์ประสาทพร
2. นางสาวสุนิสา  สงวนชาติ
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวชิร  เจือทอง
 
1. นางสาวรวิวรรณ  หารต๊ะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายชัยชนะ  อนุรักษ์จาตุรงค์
 
1. นางสาวชุตินันท์  ปาละวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิ
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 28 1. นางสาวมาริษา  ยะสูงเนิน
 
1. นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐาปนันท  นามนิวงษ์
2. นางสาวณัฐชยา  แซ่เฮ้ง
3. นางสาวสุวิมล  โตจุฬา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
2. นายญาธิป  คล้ายกล่ำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัลยา  เหมภูมิ
 
1. นางสาวสุวรรณา  อนุทรงศักดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสรยุทธ์  ภู่ศาสตร์
 
1. นางสาวพนิดา  มูลแก่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นางสาวสุพรรษา  รอดผ่องผุด
 
1. นางสาวพนิดา  มูลแก่น
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.17 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชนกพร  กุศลปฏิการ
 
1. นางสาวนิตกูล  สิริพิชัยฤกษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 15 1. นายครองพิภพ  มะวงศ์ษา
 
1. นางสาวนิตกูล  สิริพิชัยฤกษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทรุจี  เสนาไทย
 
1. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ท่าฉลาด
2. เด็กชายสุภนัย  เพียซ้าย
 
1. นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง
2. นางประภา  นวลมณี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นายจิตรกร  ไชยฤกษ์
2. นายนวพล  ไวถนอมทรัพย์
 
1. นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง
2. นางประภา  นวลมณี