สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กชายวชิร  เจือทอง
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 31 1. นางสาววรุณกาญจน์  กรณ์นันทพัฒน์
 
1. นายสุุภ์ชาต  สะอิมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงอรนภา  สิมานุรักษ์
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 5 1. นางสาวธิดาพร  ลอยพิมาย
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 18 1. นางสาวจารุวรรณ  บัวจูม
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงมธุรดา  แสงจันทร์คุ้ม
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ภู่ไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุนันธิดา  มงคลคูณ
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
2. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.75 เงิน 18 1. นางสาวกชามาศ  จันทร์ประสาทพร
2. นางสาวปาลิดา  ยิ้มศรี
3. นางสาวอิสรีย์  บุญยิ่งสถิตย์
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทรงธิบาย
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  ท่าฉลาด
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกสิณา  จันทร์ประสาทพร
2. นางสาวสุนิสา  สงวนชาติ
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
2. นางสาวจิราพร  แซ่ตั้ง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายวชิร  เจือทอง
 
1. นางสาวรวิวรรณ  หารต๊ะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 6 1. นายชัยชนะ  อนุรักษ์จาตุรงค์
 
1. นางสาวชุตินันท์  ปาละวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิ
 
1. นายทวีพงษ์  ประพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 28 1. นางสาวมาริษา  ยะสูงเนิน
 
1. นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจณิสตา  งามวัฒนจินดา
2. นางสาวนิรมล  ปานเฟื่อง
3. นายปฐวี  พันธ์เสาร์
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
2. นายญาธิป  คล้ายกล่ำ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 8 1. นางสาวฐาปนันท  นามนิวงษ์
2. นางสาวณัฐชยา  แซ่เฮ้ง
3. นางสาวสุวิมล  โตจุฬา
 
1. นางสาวพัทธนันท์  มากบุญ
2. นายญาธิป  คล้ายกล่ำ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปกปราชญ์  เสือดี
2. เด็กหญิงปอเงิน  สุกใส
 
1. นางสาวปัทมา  ปานแดง
2. นางพีรญา  บุญสืบ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นายปริญญ์  ภูมิรัตน์
2. นางสาวภาวิตรี  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวนันทพร  ภุมมา
2. นางสาวไพลิน  สืบเรือง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันจิรา  ไชยสนาม
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภนิดา  จูจะนะ
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  นิลจันทร์
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ไชยฤกษ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ชาญสินจิรกุล
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
2. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธนกาญจน์  ลิ้มปพิศุทธิ์
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 1. นายจิราวัฒน์  พื้นทอง
 
1. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครนันท์  วีรญาณพันธุ์
 
1. นางสาวนันทภัค  สุขโข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นายกรวิชญ์  ไพรสิงห์
2. นางสาวจุฑาทิพย์ฺ  สุวรรณไชย
3. นางสาวจุฑามาศ  ชีอยู่
4. เด็กชายชลสิทธิ์  แผงงาม
5. นางสาวชุติกาญจน์  เตียประเสริฐ
6. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนศรี
7. เด็กหญิงฐิติมา  มีเดช
8. นายณัฐพล  รุจิวัฒนกุล
9. เด็กหญิงณัฐริดา  ทรัพย์ประสงค์
10. เด็กหญิงณิชารี  สุวรรณดี
11. เด็กชายธนบูรณ์  คำพอพ่อ
12. นางสาวธนพร  วงษ์เศษ
13. เด็กชายธนากร  จำปาทิพยฺ์
14. นายนรชล  เพียรชัยภูมิ
15. เด็กหญิงบุริมนาถ  ทองขลิบ
16. เด็กชายปณัฐ  ระงับภัย
17. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หันชะนา
18. นายพงศธร  สุภาวิมล
19. เด็กชายพชร  ขุนทอง
20. เด็กหญิงพัชรกร   รักประดิษฐ์
21. เด็กชายพันกร  จันทร์งาม
22. เด็กชายพีรณัฐ  เตียประเสริฐ
23. เด็กชายภัทร  ขุนทอง
24. เด็กหญิงภัทร์ชนี  ม้าเฒ่า
25. เด็กหญิงภาสินี  นวลศรี
26. เด็กชายภูบดี  ศรีภิรมย์
27. เด็กชายวรเมธ  บัวสด
28. นายวัฒนา  อู่เจริญ
29. เด็กหญิงวาสิตา  เสาวภา
30. นายวิชิต  มุกดาสถิตกุล
31. นายวิชิต  มุกดาสถิตกุล
32. เด็กหญิงวิยะดา  ถือทอง
33. เด็กชายศิรินทร์  คำเมือง
34. เด็กหญิงสรัญธีรา  ประเสริฐพงศ์
35. นางสาวสุดารัตน์  ภาษี
36. นางสาวสุภาวดี  มาเจริญ
37. เด็กหญิงอรปรียา  สุขพร้อม
38. เด็กชายอัครนัััันท์  วีรญาณพันธุ์
39. เด็กชายเจษฎากร  ฉันท์เจริญวนิช
40. เด็กชายเมธี  คำสาวงศ์
 
1. นางจารุนันท์  รอดเกิด
2. นายพงศ์พรรณ  เวชรังษี
3. นางณัฎฐ์พัชร์   ธรรมศิริ
4. นางสาวนันทภัค  สุขโข
5. นายศักดิ์ศิริ  บุพเต
6. นายพงศ์ศิริ  ลินิฐฎา
7. นายกุนนที  ธนะโชติ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 13 1. นางสาวกัลยา  เหมภูมิ
 
1. นางสาวสุวรรณา  อนุทรงศักดิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสรยุทธ์  ภู่ศาสตร์
 
1. นางสาวพนิดา  มูลแก่น
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 23 1. นางสาวสุพรรษา  รอดผ่องผุด
 
1. นางสาวพนิดา  มูลแก่น
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.34 ทอง 10 1. เด็กหญิงวริศรา  สุทธานันท์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  จำนงค์ทัย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติกาญจน์  เตียประเสริฐ
 
1. นางสาวกันยารัตน์  จำนงค์ทัย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45.17 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชนกพร  กุศลปฏิการ
 
1. นางสาวนิตกูล  สิริพิชัยฤกษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 15 1. นายครองพิภพ  มะวงศ์ษา
 
1. นางสาวนิตกูล  สิริพิชัยฤกษ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 11 1. นายนราธร  แย้มพราย
2. นางสาวนันทิพร  บุญชมพู
3. นายวรัญ  โปรานานนท์
4. นางสาวสุธีรา  เพ็งคาสุคันโธ
5. นายเจษฎา  สุวรรณศักดิ์
 
1. นางประภา  นวลมณี
2. นายธเนศ  เจริญทรัพย์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนกร  เยาวภาพงศ์
 
1. นางสมใจ  แซ่เชาว์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประภาสิริ  สินธู
 
1. นางสมใจ  แซ่เชาว์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทรุจี  เสนาไทย
 
1. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชุลีรัตน์  พิทยรังสรรค์
 
1. นางวัชราภรณ์  วัฒนศัพท์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ท่าฉลาด
2. เด็กชายสุภนัย  เพียซ้าย
 
1. นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง
2. นางประภา  นวลมณี
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 19 1. นายจิตรกร  ไชยฤกษ์
2. นายนวพล  ไวถนอมทรัพย์
 
1. นางสาววันวิสาข์  ไชยแสง
2. นางประภา  นวลมณี
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอกแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวสั้น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรเทิง
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตรลดา  ชัยภักดี
2. นางสาวณัฐกุล  คำพินิจ
3. นางสาวศศลักษณ์  ศรุติสุต
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดาวงค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พิชัย
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พันธ์ยก
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ   ฤทัยวัฒน์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวธิดา  เทียมเลิศ
2. นางสาวมณีกาญจน์  พวงยอด
3. นายวีรชล  ฐิตพานิชยางกูร
 
1. นางประกายรัตน์  ทองอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ   ฤทัยวัฒน์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนวพร  เกิดวุฒิ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อุตมฉันท์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนโชติ  มนัสสุรกุล
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  อาจปรุ
 
1. นายสุรเดช  ปักปิ่น
2. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรกฎ  แสงฟ้า
 
1. นายสุภ์ชาต  สะอิมิ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพร  ปิ่นในเมือง
2. เด็กหญิงศุภนิดา  จูจะนะ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ศรีนอง
2. เด็กชายโชคอนันต์  บุญญพัฒนากูล
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  ธงชัย
2. นายธนกฤต  มโนนพคุณ
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  มนัสสุรกุล
2. เด็กชายปราณ  ปิยะชน
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  สายเป้า
2. เด็กชายโชติทวี  โปงแสนทอง
 
1. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
2. นายสิทธา  นามณี
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุขสมปรารถนา
2. เด็กหญิงปิยพัทธ์  เอี่ยมวิสุทธิสาร
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นายสมเกียรติ  เมืองจันทร์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัชรา  ประทุมมาลย์
2. นายสุรณรงค์  เปี่ยมแจง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นายสิทธา  นามณี
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นายญาณกร  แจ่มนิยม
2. นายรดิศ  ธิตยางกรุวงศ์
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญศักดา  สรัณยานนท์
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  อาจปรุ
3. เด็กชายวชิร  เจือทอง
 
1. นายโสภณ  ขันธโสภา
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายธนายุทธ  ชะอำรัมย์
2. นายพงศักดิ์  บุญจันทร์
3. นายรัตนากร  จิตต์วัฒนา
 
1. นายซุปเป้อร์   สุกันทา
2. นายสิทธา  นามณี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 1. นายอติวิชญ์  จันทรมาลี
2. นายอิทธิพัฒน์  ปรางทอง
 
1. นายซุปเป้อร์  สุกันทา
2. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาศธัญการ
2. เด็กชายนภพล  ฉัตรวิมเนศ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  วิเศษสัตย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ
2. นายสิทธา  นามณี