สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 9 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
2. นายพิรวุฒิ   อินจันทร์
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิตาภา  ธรรมโวหารกุล
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กอสุจริตสิริกุล
3. เด็กหญิงรัตนมน  รัตนรวมการ
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์