สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 20 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
 
1. นางสาวจรัสยา  เทพวงศ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายต้นน้ำ  ธีมานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวปิ่นมัทรี  ปานเหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิดา  พืชกสิชลพสุธา
2. นางสาวฤดี  โชติพ่วง
3. นางสาววราวินีย์  ชุมภูบุตร
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ