สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  พงศ์วุฒิเวศย์
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสิริลักษณ์  พวงศรี
 
1. นางสาวจิรัสยา  เทพวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเกษม
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพจน์  กิตติตานนท์
2. เด็กชายณฐนนท  ช่วยเรือง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  รอดหมวน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายกฤติน  บุญภา
2. เด็กหญิงรวิสราว์  ไผ่นาค
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กอสุจริตสิริกุล
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 1. นางสาวณัฐธิดา  พืชกสิชลพสุธา
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวอิศราภรณ์  ชาวหงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวธันยา  รุ่งเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุชานันท์  บัญญัติ
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 11 1. นายอาทร  ศรีรู้ญา
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นายนภณต์  บุนนาค
2. นายนิธิโชติ  คณาณุวัฒน์
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง