สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  จงสุธีธรรมา
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  พุทธิวนิช
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 27 1. นางสาวธันยา  รุ่งเรือง
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาคภูมิ  โชคหิรัญกาญจน์
2. เด็กชายเกียรติคุณ  เสมพงศ์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
2. นางสาวลัดดาพร  ดอกมะเดื่อ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 1. นายนภนต์  บุนนาค
2. นายนิธิโชติ  คณาณุวัฒน์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
2. นางสาวลัดดาพร  ดอกมะเดื่อ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เร็วการ
 
1. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 21 1. นายสุรเชษฐ์  เจตจรัสกุล
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเกษม
2. นายฐิติพัฒน์  พงศ์วุฒิเวศย์
3. เด็กหญิงสิตาภา  ธรรมโวหารกุล
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. นายพีธัช  แสงจันทร์
3. นายพีรวิชญ์  เถาวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  บัวสง
2. นางสาวพิมพ์พร  พิศพรม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 59.64 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธนสร  แทนศิริ
2. เด็กหญิงนันทิชา  มานะตระกูล
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอี่ยมตระกูล
4. เด็กหญิงปิยะพร  เจริญขวัญเมือง
5. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนกนาถ   สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงชนิสรา  คำพร้อง
 
1. นายโอภาส  ชาวหงษา
2. นายสุพจน์  สุวินัย
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาวรวินันท์  ยุงรัมย์
2. นางสาวสุรัญชนา  บุญกระสินธ์
 
1. นายโอภาส  ชาวหงษา
2. นายสุพจน์  สุวินัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพรเทพ  ทองคำ
 
1. นายอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กนิษฐสุนทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ชีวะธรรมรัตน์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นายปัณณทัต  ศุภมิตร
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิตาภา  ธรรมโวหารกุล
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเกษม
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ไทยพิทักษ์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นายนภัสรพี  มาลาเวช
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. นายพีธัช  แสงจันทร์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นายนภัสรพี  มาลาเวช