สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  พงศ์วุฒิเวศย์
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสิริลักษณ์  พวงศรี
 
1. นางสาวจิรัสยา  เทพวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเกษม
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 20 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
 
1. นางสาวจรัสยา  เทพวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  จงสุธีธรรมา
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
 
1. นางสาวจิรัสยา  เทพวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดาวเเจ้ง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตั้งจิตติวัฒนา
 
1. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
2. นางจิรัสยา  เทพวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิธรี  จันทธขัมมา
2. นางสาวสุรัญชนา  บุญกระสินธ์
 
1. นางสาวจิรัสยา  เทพวงศ์
2. นางสรวงนภัส  ชั้นโรจน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  พุทธิวนิช
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 27 1. นางสาวธันยา  รุ่งเรือง
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาคภูมิ  โชคหิรัญกาญจน์
2. เด็กชายเกียรติคุณ  เสมพงศ์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
2. นางสาวลัดดาพร  ดอกมะเดื่อ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 13 1. นายนภนต์  บุนนาค
2. นายนิธิโชติ  คณาณุวัฒน์
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
2. นางสาวลัดดาพร  ดอกมะเดื่อ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เร็วการ
 
1. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 21 1. นายสุรเชษฐ์  เจตจรัสกุล
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเกษม
2. นายฐิติพัฒน์  พงศ์วุฒิเวศย์
3. เด็กหญิงสิตาภา  ธรรมโวหารกุล
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. นายพีธัช  แสงจันทร์
3. นายพีรวิชญ์  เถาวงศ์
 
1. นางสาวสุนิษา  บัวสง
2. นางสาวพิมพ์พร  พิศพรม
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐญา  บุษบงก์ไพฑูรย์
2. นางสาวปณิตา  แก่นจันทร์
3. นางสาวสิริลักษณ์  พวงศรี
 
1. นางสาวสุนิษา  บัวสง
2. นางสาวพิมพ์พร  พิศพรม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพจน์  กิตติตานนท์
2. เด็กชายณฐนนท  ช่วยเรือง
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายญาณวัฒน์  ประเสริฐธรรม
2. เด็กชายพชร  สิงห์มานนท์
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 59.64 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธนสร  แทนศิริ
2. เด็กหญิงนันทิชา  มานะตระกูล
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  เอี่ยมตระกูล
4. เด็กหญิงปิยะพร  เจริญขวัญเมือง
5. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  รอดหมวน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายกฤติน  บุญภา
2. เด็กหญิงรวิสราว์  ไผ่นาค
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นายมานพ  เอี่ยมสอาด
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.67 ทอง 9 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
2. นายพิรวุฒิ   อินจันทร์
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนกนาถ   สว่างวงษ์
2. เด็กหญิงชนิสรา  คำพร้อง
 
1. นายโอภาส  ชาวหงษา
2. นายสุพจน์  สุวินัย
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 1. นางสาวรวินันท์  ยุงรัมย์
2. นางสาวสุรัญชนา  บุญกระสินธ์
 
1. นายโอภาส  ชาวหงษา
2. นายสุพจน์  สุวินัย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กอสุจริตสิริกุล
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 1. นางสาวณัฐธิดา  พืชกสิชลพสุธา
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีไพศาล
2. นายจักรพันธ์  จิวรานันตกุล
3. นายนัฐพล  ฤกษ์เสน
4. นายพีรวิชญ์  เถาวงศ์
5. นายวรายุทธ  รัตนกูล
6. นายสยมภู  ขุนจิตใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
2. ว่าที่ร้อยตรีเทพประทาน  ฤทธิรุตม์
3. นายรุ่งโรจน์  ศรีสังข์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพรเทพ  ทองคำ
 
1. นายอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภัททิย  องอาท
 
1. นายอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงศศิกานต์  กนิษฐสุนทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวอิศราภรณ์  ชาวหงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายต้นน้ำ  ธีมานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  กรอบประทุมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวธันยา  รุ่งเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงศุภนาถ  ธนามี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวปิ่นมัทรี  ปานเหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  จารุโสภณ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุชานันท์  บัญญัติ
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ชีวะธรรมรัตน์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 1. นายปัณณทัต  ศุภมิตร
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิตาภา  ธรรมโวหารกุล
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานต์ธีรา  มาลี
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิตาภา  ธรรมโวหารกุล
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 11 1. นายอาทร  ศรีรู้ญา
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกรกนก  เมืองเกษม
2. เด็กชายพงษ์ดนัย  ไทยพิทักษ์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นายนภัสรพี  มาลาเวช
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 22 1. นางสาวฐิติรัตน์  พูลเจริญ
2. นายพีธัช  แสงจันทร์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นายนภัสรพี  มาลาเวช
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดาวแจ้ง
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กอสุจริตสิริกุล
3. เด็กหญิงรัตนมน  รัตนรวมการ
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวรัชนก  พรรณนนท์
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวณัฐธิดา  พืชกสิชลพสุธา
2. นางสาวฤดี  โชติพ่วง
3. นางสาววราวินีย์  ชุมภูบุตร
 
1. นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  สมัครเขตรการ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นายภาคภูมิ  โชคหิรัญกาญจน์
2. เด็กหญิงอาทิตย์  กำเนิดพันธุ์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นายนภัสรพี  มาลาเวช
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพีธัช  แสงจันทร์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปริญ  เปี่ยมเจริญ
2. เด็กชายศุุภธัช  เกาสละ
 
1. นางสาวนิสิตา  บัวจันทร์
2. นางสาวลัดดาพร  บัวจันทร์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรเชษฐ์  เจตจรัสกุล
 
1. นางสาวลัดดาพร  ดอกมะเดื่อ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชัชสรัญ  สิริวัฒนาพาท
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มีศิลป์
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
2. นายนภัสรพี  มาลาเวช
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญานิกา  รวมสุข
 
1. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรินทร  ศรีดำ
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอาทร  ศรีรู้ญา
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอาทร  ศรีรู้ญา
2. นายเปรมศักดิ์  ทองตัณฑา
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 22 1. นายนภณต์  บุนนาค
2. นายนิธิโชติ  คณาณุวัฒน์
 
1. นายสถาพร  พันธุ์รัตน์
2. นายนพนันท์  อรัญมิ่ง
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 -