สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางสมปอง  ประทีปช่วง
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพพิศ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  อัศวพรชัย
3. เด็กหญิงแพรวมณี  วสุวัฏฏกุล
 
1. นางรุ่งลักษณ์  ยงวณิชย์
2. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภัสสรา  สักการี
2. เด็กหญิงภัทรลภา  งามเถื่อน
 
1. นางบุญญาภา  อักษรกาญจน์
2. นางไพพรรณ  ขำมะโน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญทิวา  วัลลิกุล
2. เด็กชายวิศิษศักดิ์  อินทรา
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
2. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวกาญจน์  เกสพานิช
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายบวร  เลิศปิติโกวิท
 
1. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนิรุต  หิมะมาน
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสจีย์  ศรีอินทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
3. เด็กหญิงปุญญาพร  คล้ายอ้น
4. เด็กหญิงภัทรลดา  พุทธิสมบัติ
5. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
6. เด็กชายรุจดนัย  ยันต์มงคล
7. เด็กหญิงวรดา  ละออกุล
8. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
9. เด็กชายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นายณัฐพงษ์  จิตอารีวงศ์
2. นางสาวสจีย์  ศรีอินทร์
3. นายวีรศิลป์  ห่วงประเสิรฐ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรง
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. เด็กชายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. เด็กชายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
6. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
7. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กหญิงบวร  เลิศปิติโกวิท
9. เด็กหญิงภัทรลดา  พุทธิสมบัติ
10. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
11. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
12. นางสาวรมิตา  ยันต์มงคล
13. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
14. นายรุจดนัย  ยันต์มงคล
15. เด็กชายสรินทร์  ชินมิตโต
16. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
17. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
18. เด็กหญิงสิรินารถ  สุทธิพร
19. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
20. นายอนิรุต  หิมะมาน
21. เด็กชายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
3. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
4. นายธงทอง  สุวรรณะ
5. นายบุญส่ง  เหมือนแย้ม
6. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวศุภกานต์  กิติคุณ
 
1. นางปนิตา  สารธิมา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นางสาวณัฐชาลัยย์  วรอาภรณ์กุล
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพพิศ
2. เด็กหญิงปริ้นเซส เจีย ดี  พลอยรัตน์
 
1. นายคมกฤษณ์  ฉัตรจิรธีรพงศ์
2. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ