สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงอินท์นรี  เจริญฤทธิ์วะโรดม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณีนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 1. นางสาวพิชญา  มาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์  อรุณวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 1. เด็กชายชนะใจ  แจ้งสว่าง
 
1. นางชลธิชา  สุขพลอย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรินทร์  ชินมิตโต
 
1. นายธงทอง  สุวรรณะ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
 
1. นายสรวิศ   ชัยเลิศวณิชกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรง
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. เด็กชายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. เด็กชายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
6. เด็กชายบวร  เลิศปิติโกวิท
7. เด็กหญิงปุณยาพร  คล้ายอ้น
8. เด็กชายภาณุรัตน์  ศรีสะอาดพันธ์วงศ์
9. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
10. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
11. เด็กหญิงวรดา  ละออกุล
12. นางสาวศวิตา  เจริญรังสีวงศ์
13. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
14. นายอนิรุต  หิมะมาน
15. นายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
2. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
3. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
4. นายธงทอง  สุวรรณะ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพพิศ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กำบังภัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.75 เงิน 8 1. นางสาวกานต์ระวี  สง่าแสง
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กำบังภัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนาตารี  อังศกุลชัย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  นาคเงิน
 
1. นางปนิตา  สารธิมา