สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐพัชร์  หฤษฎิ์จิรสิน
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวสรณ์สิริ  เกิดทรัพย์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวกฤตยา  มีศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอริยา  คล่องบัญชี
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่