สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายรพีพัฒน์  พุทธพงษ์ศิริพร
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชัญญานุช  อำนวยผล
 
1. นางณิชนันท์  เอมโอช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงแพรวมณี  วสุวัฎฎกุล
 
1. นางสาวพรรณิภา  แสนนอก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนัชชา  วงษ์สำราญ
 
1. นางสาวจิตลดา  สวัสดิ์ศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกรเทพ  มีแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชไมพร  พันวิไล
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรมดี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47.17 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวัชรวิชญ์  มนตรี
 
1. นางสาวพัฑรา  ดำริธรรมนิจ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 12 1. นายเจริญบุญ  แซ่อุน
 
1. นางสาวพัฑรา  ดำริธรรมนิจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นายจิระ  เลิศปีติโกวิท
2. นายสุนิติ  พุทธพงษ์ศิริพร
 
1. นายคมกฤษณ์  ฉัตรจิรธีรพงศ์
2. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ