สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายณัฐพัชร์  หฤษฎิ์จิรสิน
 
1. นางชมชนก  ทรงมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวสรณ์สิริ  เกิดทรัพย์
 
1. นางพิมพรรณ  เพ็ญศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 12 1. เด็กหญิงอินท์นรี  เจริญฤทธิ์วะโรดม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณีนาค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 1. นางสาวพิชญา  มาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์  อรุณวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 21 1. เด็กชายชนะใจ  แจ้งสว่าง
 
1. นางชลธิชา  สุขพลอย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวอริสา  รุ่งเรือง
 
1. นางสมปอง  ประทีปช่วง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพพิศ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  อัศวพรชัย
3. เด็กหญิงแพรวมณี  วสุวัฏฏกุล
 
1. นางรุ่งลักษณ์  ยงวณิชย์
2. นางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภัสสรา  สักการี
2. เด็กหญิงภัทรลภา  งามเถื่อน
 
1. นางบุญญาภา  อักษรกาญจน์
2. นางไพพรรณ  ขำมะโน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนพร  อนุกูล
2. นางสาวสิตางศ์  จันบำรุง
 
1. นางไพพรรณ  ขำมะโน
2. นางบุญญาภา  อักษรกาญจน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายรพีพัฒน์  พุทธพงษ์ศิริพร
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 20 1. นางสาวชัญญานุช  อำนวยผล
 
1. นางณิชนันท์  เอมโอช
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรัชชานนท์  จรนิตย์
2. นางสาวศิริกัญญา  บูรณะนายก
3. นายสิรวิชญ์  เดชบำรุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์   บูระพันธ์
2. นางณิชนันท์  เอมโอช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงแพรวมณี  วสุวัฎฎกุล
 
1. นางสาวพรรณิภา  แสนนอก
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 15 1. นางสาวนัชชา  วงษ์สำราญ
 
1. นางสาวจิตลดา  สวัสดิ์ศรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกรเทพ  มีแสง
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นางสาวกฤตยา  มีศิลป์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอริยา  คล่องบัญชี
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุญทิวา  วัลลิกุล
2. เด็กชายวิศิษศักดิ์  อินทรา
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
2. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 11 1. นางสาวกาญจน์  เกสพานิช
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรินทร์  ชินมิตโต
 
1. นายธงทอง  สุวรรณะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  เจริญรังสีวงศ์
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กชายบวร  เลิศปิติโกวิท
 
1. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
 
1. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนิรุต  หิมะมาน
 
1. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรดา  ละออกุล
 
1. นายวีรศิลป์  ห่วงประเสิรฐ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทยา  ปุกเกตุ
 
1. นายสรวิศ   ชัยเลิศวณิชกุล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสจีย์  ศรีอินทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศวิตา  เจริญรังสีวงศ์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุญญาพร  คล้ายอ้น
 
1. นายณัฐพงษ์  จิตอารวงศ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรุจดนัย  ยันต์มงคล
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
3. เด็กหญิงปุญญาพร  คล้ายอ้น
4. เด็กหญิงภัทรลดา  พุทธิสมบัติ
5. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
6. เด็กชายรุจดนัย  ยันต์มงคล
7. เด็กหญิงวรดา  ละออกุล
8. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
9. เด็กชายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นายณัฐพงษ์  จิตอารีวงศ์
2. นางสาวสจีย์  ศรีอินทร์
3. นายวีรศิลป์  ห่วงประเสิรฐ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรง
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. เด็กชายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. เด็กชายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
6. เด็กชายบวร  เลิศปิติโกวิท
7. เด็กหญิงปุณยาพร  คล้ายอ้น
8. เด็กชายภาณุรัตน์  ศรีสะอาดพันธ์วงศ์
9. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
10. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
11. เด็กหญิงวรดา  ละออกุล
12. นางสาวศวิตา  เจริญรังสีวงศ์
13. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
14. นายอนิรุต  หิมะมาน
15. นายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นายอาสา  เข็มจินดา
2. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
3. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
4. นายธงทอง  สุวรรณะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ปิยะนิจดำรง
2. เด็กชายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. เด็กชายชิติพัทธ์  ถนอมทรัพย์โภคา
4. เด็กชายณัฐสุต  ถนอมทรัพย์โภคา
5. เด็กชายธีรวัฒน์  กาวไธสง
6. นายนพณัฐ  คณิตสุทธิวงศ์
7. เด็กชายนันธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กหญิงบวร  เลิศปิติโกวิท
9. เด็กหญิงภัทรลดา  พุทธิสมบัติ
10. เด็กชายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
11. เด็กหญิงยศรวี  เฮงรวมญาติ
12. นางสาวรมิตา  ยันต์มงคล
13. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยันต์มงคล
14. นายรุจดนัย  ยันต์มงคล
15. เด็กชายสรินทร์  ชินมิตโต
16. นายสัณหณัฐ  ดนตรี
17. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
18. เด็กหญิงสิรินารถ  สุทธิพร
19. เด็กหญิงสุธิมา  สุธาทรัพย์
20. นายอนิรุต  หิมะมาน
21. เด็กชายเกตุเกษม  วัจนะประพันธ์
 
1. นางนวรัตน์  ศรีอักขรกุล
2. นายสุทธภพ  ศรีอักขรกุล
3. นายองอาจ  วงศ์วิริยากร
4. นายธงทอง  สุวรรณะ
5. นายบุญส่ง  เหมือนแย้ม
6. นายรณชัย  ถ้ำทอง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพพิศ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กำบังภัย
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.75 เงิน 8 1. นางสาวกานต์ระวี  สง่าแสง
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กำบังภัย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงนาตารี  อังศกุลชัย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชไมพร  พันวิไล
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรมดี
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 15 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  นาคเงิน
 
1. นางปนิตา  สารธิมา
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นางสาวศุภกานต์  กิติคุณ
 
1. นางปนิตา  สารธิมา
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 47.17 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวัชรวิชญ์  มนตรี
 
1. นางสาวพัฑรา  ดำริธรรมนิจ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 12 1. นายเจริญบุญ  แซ่อุน
 
1. นางสาวพัฑรา  ดำริธรรมนิจ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรกช  ศิริพันธ์
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 9 1. นางสาวณัฐชาลัยย์  วรอาภรณ์กุล
 
1. นางสาวมาลิสา  เลิศพฤกษ์พนา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  โพพิศ
2. เด็กหญิงปริ้นเซส เจีย ดี  พลอยรัตน์
 
1. นายคมกฤษณ์  ฉัตรจิรธีรพงศ์
2. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 1. นายจิระ  เลิศปีติโกวิท
2. นายสุนิติ  พุทธพงษ์ศิริพร
 
1. นายคมกฤษณ์  ฉัตรจิรธีรพงศ์
2. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เปรมปรุง
2. เด็กหญิงปริ้นเซส เจีย   ดี พลอยรัตน์
 
1. นางสาวพัฑรา  ดำริธรรมนิจ
2. นางสาวกมลรัตน์  แหวนหล่อ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญานิศ  เผือดจันทึก
2. เด็กชายชาคริต  ยวงแก้ว
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
2. นางสาวพรรณิภา  แสนนอก
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิรินทรา  อุดมกิจโกศล
 
1. นางณิชนันท์  เอมโอช
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนบัตร  สุยะ
 
1. นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันทาวดี  เรืองพานิชภิบาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์  บูระพันธ์