สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวเบญจวรรณ  อวดอู้
 
1. นางฐิตาภรณ์  ชูถม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายธนกิจ  ดอนโคตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นางสาววริศรา  ปิดตามานัง
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสหรัฐ  ศรีคชา
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวภัทรกันย์  อินทร์ผล
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรพล  เงาจินดา
 
1. นางสาวสาคร  หีบแก้ว
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกุลธิืฌา  บัวเขียว
2. นางสาวทิมพิกา  เทศทิม
3. นางสาวนภัทธนันต์  วิทิตจีราธนากุล
4. นายปวเรศ  ศิวาพรนุกูล
5. นายพรประการ  พรเจริญมุสิกุล
6. นางสาวศิรินพรทิพย์  แลกะสิน
7. นายสุภากรณ์   เสาสูงเนิน
 
1. นางบุญนำ  คุ้มศิลป์
2. นางสาวพรพนา  พ่วงเพชร
3. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นุ่มปราณี
2. เด็กหญิงธัญพรรัตน์  แสงธนาบวรกุล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เธมี
 
1. นางขนิษฐา  อรจุล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.4 ทอง 9 1. นางสาวดุจเดือน  ก้อนทอง
2. นางสาวลูกตาล  ชื่นโพธิ์
3. นางสาววรรณวิสา  จิรเจริญเวศน์
 
1. นางขนิษฐา  อรจุล