สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงอรุณีย์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 1. นางสาวศิริรัตน์  เสมแก้ว
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงวิสา  สร้อยแม้น
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์   ชีวินไกรสร
2. นางสาวสุทธิรักษ์   หลักหาญ
3. นางสาวสุพิชญา  อินทร์ปัญญา
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
2. นางสาวธัญญรัตน์   พุ่มมะรินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายพรประการ  พรเจริญมุสิกุล
2. นางสาวภัควลัญชญ์  นิรัติศยานนท์
3. นายสุภากรณ์  เสาสูงเนิน
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางกรุณีย์  สุบิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.65 เงิน 6 1. นางสาวณัฐชยา  อุ่นเรืองเกียรติ
2. นางสาวพิมพลอย  ปานวิเศษ
3. นางสาวภัทรกันย์  อินทร์ผล
4. นางสาวอลิศา  สนธยาพาโชค
5. นายเอกรัฐ  สิทธิสาริการ
 
1. นางบุญนำ  คุ้มศิลป์
2. นายสุเทพ  ปิ่นนิล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฑากานต์  แตงไทยทอง
2. เด็กหญิงกาญจนธัช  ทรงรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อารี
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
6. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แก้วจันทร์
7. เด็กหญิงวิจิตรา  มะลิมาตย์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  เสาสูงเนิน
9. เด็กหญิงอรุณีย์  แซ่ลี้
10. เด็กหญิงอาทิญาพร  อันทะเกตุ
 
1. นางพูนทรัพย์  ขุนชิต
2. นางสาวมุกดา  กมลวานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชชา  แจ่มนิยม
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นายชัยพร  วุฒิงาม
2. นายธนายุทธ  สุดจันทึก
3. นายสหรัฐ  ศรีคชา
4. นายอนันต์ชัย  ก้อนทอง
5. นายอิทธิพงษ์  อุ่นจิตร
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
2. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 1. นายสุทธิกานต์  สุทธรา
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัณฑากานต์  แตงไทยทอง
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  พัทบุรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานบุญลือ
3. เด็กหญิงนันนิชา  ใหญ่กระโทก
4. เด็กหญิงปนัสยา  พลชำนิ
5. เด็กหญิงปานิดา  จุลระศร
6. เด็กหญิงปิยะพร  บุญฤทธิ์
7. เด็กชายพันกร  เอียนรัมย์
8. เด็กชายพันธ์ธัช  สิงหะชัย
9. เด็กชายพิพัฒน์  หาสวนศรี
10. เด็กชายอธิวัฒน์  เย็นพันธ์
 
1. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
2. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาภรณ์  สวัสดิสรรพ์
2. นางสาวปภาวีร์  เปรมปราณี
3. นางสาวพริมา  ช้างเยาว์
4. นางสาวรังสิยา  เหลืองแดง
5. นางสาวรัศมี  ธรรมประดับจิต
6. นางสาวสุพัตรา  แสงสุด
7. นางสาวสุภัค  สัจจะสุริยะกุล
8. นางสาวอารียา  เทศปลื้ม
9. นางสาวเฟื่องฟ้า  พาสิงห์
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
2. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.34 เงิน 12 1. เด็กหญิงชิษณุชา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวสาคร  หีบแก้ว
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวธนัชชา  แซ่แต้
2. นางสาวศิริรัตน์  เสมแก้ว
 
1. นางสาวอารียา  เสียงกลม
2. นางสาวอารียา  เสียงกลม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  พวงบุบผา
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เงินทองแดง
3. เด็กหญิงสุทธวีร์  ไทยปราณี
 
1. นางกรทอง  นวดุรงค์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.2 เงิน 4 1. นางสาวชลนิชา  สถิตย์
2. นางสาวดวงฤทัย  ฝ่ายรีย์
3. นางสาวอรยา  ครุฑแสง
 
1. นางกรทอง  นวดุรงค์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทา  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงปิ่นทอง  กุลสอนนาน
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  เดชศักดิ์
 
1. นางวรินทร   โคปาละสูตร