สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชชา  แจ่มนิยม
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  สกุลดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชชา  แซ่แต้
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ฉิมบ้านไร่
2. เด็กหญิงพุฒทชาติ  ดำรงค์รัตน์
3. เด็กชายรณกฤต  พงษ์พันธ์
 
1. นางนันธิดา   พลดงนอก
2. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายกุลวัฒน์  อ่วมรอด
2. เด็กหญิงจิรภัทร  หวาดเมือง
 
1. นางสาวนงพิจิตร  กิจพจน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายธนดล  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสนทอง
 
1. นางพูนทรัพย์  ขุนชิต
2. นางสาวมุกดา  กมลวานนท์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. นางสาวสุกฤตา  กันหาเขียว
2. นางสาวอรกมล  สังข์แย้ม
 
1. นางสร้อย  เสริมพล
2. นางสาวพรพนา   พ่วงเพชร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสมัญญา  คลังเจริญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นายศุภโชค  รักอักษร
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิยะดา  เหมศิริ
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภวีร์  วันตา
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 7 1. นายเอกรัฐ  สิทธิสาริการ
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายศรัญยู  ยอดสวรรณ์
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จำรูญนิธิพัฒน์
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายธนพล  อินลี
2. นายปฏิวัติ  หารัญดา
 
1. นายบัญญัติ  ชูชื่อ