สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นางสาวทักษพร   กลิ่นอุดมสุข
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติคุณ  พันธุ์ลูกฟัก
2. เด็กชายมนัส  หมู่เย็น
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นายนุติพล  ศรีเวียงยา
2. นางสาววราภรณ์  สิงห์ทองทราย
 
1. นางสาวลัดดา   ด่านวิริยะกุล
2. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  พิพัฒน์ศรีกุล
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 18 1. นายณัฐพร  ประนม
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีชูกชกร
2. เด็กหญิงพุฒทชาติ  ดำรงค์รัตน์
3. เด็กหญิงอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
 
1. นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์
2. นางสาวเนตรนภา  ขุนมธุรส
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนุชจรี  มูลมาตร
2. นางสาวนุชนาถ  เฉิดฉายเกียรติ
3. นายบุญญากร  บุญญาอรุณเนตร
 
1. นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์
2. นางจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 25 1. นางสาวกิตติกาญจน์  ภู่ทอง
2. นายโทมัส  มัคซิมเซวา
 
1. นางสาวชงโค  ลุประสงค์
2. นางสาวฉวี  พันธุ์สีดา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกนกพิชญ์  แสนสุภา
2. นางสาวเก็จมณี  กลิ่นบัวแก้ว
 
1. นางเนตรสุรัส  มีล้ำ
2. นายธวัชชัย  อุปชฌาย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดเหมือนวงศ์
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมกุล
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชลิตา  ธรรมจารุวัฒน์
 
1. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 20 1. นางสาวอินธิรา  ศรคำ
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสมัญญา  คลังเจริญ
2. เด็กชายเมธาเทพ   ขึมภูเขียว
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
2. นางสาวภัทรเนตร   เนตรโรจน์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุณัชชา   โพธิ์ทองหลาง
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชิษณุชา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกตุทอง
 
1. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 7.22 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐพงศ์  คงเจริญ
2. นางสาวนภา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายโสภณ  วงษ์แท่นทอง
2. นายวิริทธิ์พล  แย้มเกลี้ยง