สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพัชชา  แจ่มนิยม
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  สกุลดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชชา  แซ่แต้
 
1. นางนงลักษณ์  คำปัญจะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงอรุณีย์  แซ่ลี้
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 1. นางสาวศิริรัตน์  เสมแก้ว
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 1. เด็กหญิงวิสา  สร้อยแม้น
 
1. นางชุลีกร  ดีชูกชกร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวเบญจวรรณ  อวดอู้
 
1. นางฐิตาภรณ์  ชูถม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ฉิมบ้านไร่
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จำรูญนิธิพัฒน์
 
1. นางวรพันธ์  สร้อยสุดารัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 14 1. นางสาวทักษพร   กลิ่นอุดมสุข
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ฉิมบ้านไร่
2. เด็กหญิงพุฒทชาติ  ดำรงค์รัตน์
3. เด็กชายรณกฤต  พงษ์พันธ์
 
1. นางนันธิดา   พลดงนอก
2. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์   ชีวินไกรสร
2. นางสาวสุทธิรักษ์   หลักหาญ
3. นางสาวสุพิชญา  อินทร์ปัญญา
 
1. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
2. นางสาวธัญญรัตน์   พุ่มมะรินทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติคุณ  พันธุ์ลูกฟัก
2. เด็กชายมนัส  หมู่เย็น
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 7 1. นายนุติพล  ศรีเวียงยา
2. นางสาววราภรณ์  สิงห์ทองทราย
 
1. นางสาวลัดดา   ด่านวิริยะกุล
2. นางสาวจุฑาพร  นาครอด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  พิพัฒน์ศรีกุล
 
1. นางสาวสุรีย์  ใจศิล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 18 1. นายณัฐพร  ประนม
 
1. นางสาวลัดดา  ด่านวิริยะกุล
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดีชูกชกร
2. เด็กหญิงพุฒทชาติ  ดำรงค์รัตน์
3. เด็กหญิงอโรชา  ศรีสุขปลั่ง
 
1. นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์
2. นางสาวเนตรนภา  ขุนมธุรส
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 19 1. นางสาวนุชจรี  มูลมาตร
2. นางสาวนุชนาถ  เฉิดฉายเกียรติ
3. นายบุญญากร  บุญญาอรุณเนตร
 
1. นางกาญจนา  วิทยาพิทักษ์วงศ์
2. นางจรูญรัตน์  พันธุมชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายพรประการ  พรเจริญมุสิกุล
2. นางสาวภัควลัญชญ์  นิรัติศยานนท์
3. นายสุภากรณ์  เสาสูงเนิน
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
2. นางกรุณีย์  สุบิน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  เอี้ยวกิจการ
2. เด็กหญิงปรัชญาพร  โสรจสฤษฏ์กุล
 
1. นายสุวิชา  บำรุงเขตร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายกุลวัฒน์  อ่วมรอด
2. เด็กหญิงจิรภัทร  หวาดเมือง
 
1. นางสาวนงพิจิตร  กิจพจน์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.65 เงิน 6 1. นางสาวณัฐชยา  อุ่นเรืองเกียรติ
2. นางสาวพิมพลอย  ปานวิเศษ
3. นางสาวภัทรกันย์  อินทร์ผล
4. นางสาวอลิศา  สนธยาพาโชค
5. นายเอกรัฐ  สิทธิสาริการ
 
1. นางบุญนำ  คุ้มศิลป์
2. นายสุเทพ  ปิ่นนิล
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 1. เด็กชายธนดล  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสนทอง
 
1. นางพูนทรัพย์  ขุนชิต
2. นางสาวมุกดา  กมลวานนท์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 25 1. นางสาวกิตติกาญจน์  ภู่ทอง
2. นายโทมัส  มัคซิมเซวา
 
1. นางสาวชงโค  ลุประสงค์
2. นางสาวฉวี  พันธุ์สีดา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณฑากานต์  แตงไทยทอง
2. เด็กหญิงกาญจนธัช  ทรงรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อารี
5. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เชื้อประยูร
6. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แก้วจันทร์
7. เด็กหญิงวิจิตรา  มะลิมาตย์
8. เด็กหญิงศศิวิมล  เสาสูงเนิน
9. เด็กหญิงอรุณีย์  แซ่ลี้
10. เด็กหญิงอาทิญาพร  อันทะเกตุ
 
1. นางพูนทรัพย์  ขุนชิต
2. นางสาวมุกดา  กมลวานนท์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. นางสาวสุกฤตา  กันหาเขียว
2. นางสาวอรกมล  สังข์แย้ม
 
1. นางสร้อย  เสริมพล
2. นางสาวพรพนา   พ่วงเพชร
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกนกพิชญ์  แสนสุภา
2. นางสาวเก็จมณี  กลิ่นบัวแก้ว
 
1. นางเนตรสุรัส  มีล้ำ
2. นายธวัชชัย  อุปชฌาย์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสมัญญา  คลังเจริญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 19 1. นายศุภโชค  รักอักษร
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพัชชา  แจ่มนิยม
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายธนกิจ  ดอนโคตร
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นายชัยพร  วุฒิงาม
2. นายธนายุทธ  สุดจันทึก
3. นายสหรัฐ  ศรีคชา
4. นายอนันต์ชัย  ก้อนทอง
5. นายอิทธิพงษ์  อุ่นจิตร
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
2. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายราเชน  ช้างสุวรรณ
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 1. นายสุทธิกานต์  สุทธรา
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัณฑากานต์  แตงไทยทอง
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นางสาววริศรา  ปิดตามานัง
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสหรัฐ  ศรีคชา
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิยะดา  เหมศิริ
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวภัทรกันย์  อินทร์ผล
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภวีร์  วันตา
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 7 1. นายเอกรัฐ  สิทธิสาริการ
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดเหมือนวงศ์
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมกุล
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกานต์  พัทบุรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานบุญลือ
3. เด็กหญิงนันนิชา  ใหญ่กระโทก
4. เด็กหญิงปนัสยา  พลชำนิ
5. เด็กหญิงปานิดา  จุลระศร
6. เด็กหญิงปิยะพร  บุญฤทธิ์
7. เด็กชายพันกร  เอียนรัมย์
8. เด็กชายพันธ์ธัช  สิงหะชัย
9. เด็กชายพิพัฒน์  หาสวนศรี
10. เด็กชายอธิวัฒน์  เย็นพันธ์
 
1. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
2. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนาภรณ์  สวัสดิสรรพ์
2. นางสาวปภาวีร์  เปรมปราณี
3. นางสาวพริมา  ช้างเยาว์
4. นางสาวรังสิยา  เหลืองแดง
5. นางสาวรัศมี  ธรรมประดับจิต
6. นางสาวสุพัตรา  แสงสุด
7. นางสาวสุภัค  สัจจะสุริยะกุล
8. นางสาวอารียา  เทศปลื้ม
9. นางสาวเฟื่องฟ้า  พาสิงห์
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
2. นางสาวณฐพร  วิพณิชกรกุล
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณพงศ์
 
1. นางสาวจินตนา  ชิดเชื้อ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชลิตา  ธรรมจารุวัฒน์
 
1. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.34 เงิน 12 1. เด็กหญิงชิษณุชา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวสาคร  หีบแก้ว
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีรพล  เงาจินดา
 
1. นางสาวสาคร  หีบแก้ว
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 7 1. เด็กชายศรัญยู  ยอดสวรรณ์
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 20 1. นางสาวอินธิรา  ศรคำ
 
1. นางสาววริสรา  วจีศักดิ์สิทธิ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 79 เงิน 10 1. นางสาวธนัชชา  แซ่แต้
2. นางสาวศิริรัตน์  เสมแก้ว
 
1. นางสาวอารียา  เสียงกลม
2. นางสาวอารียา  เสียงกลม
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกุลธิืฌา  บัวเขียว
2. นางสาวทิมพิกา  เทศทิม
3. นางสาวนภัทธนันต์  วิทิตจีราธนากุล
4. นายปวเรศ  ศิวาพรนุกูล
5. นายพรประการ  พรเจริญมุสิกุล
6. นางสาวศิรินพรทิพย์  แลกะสิน
7. นายสุภากรณ์   เสาสูงเนิน
 
1. นางบุญนำ  คุ้มศิลป์
2. นางสาวพรพนา  พ่วงเพชร
3. นางสาวมนัญญา  รมัยธิติมา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสมัญญา  คลังเจริญ
2. เด็กชายเมธาเทพ   ขึมภูเขียว
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
2. นางสาวภัทรเนตร   เนตรโรจน์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐานิดา   กุลวิริยะกร
 
1. นายสมยง   ถาศักดิ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   จำรูญนิธิพัฒน์
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุณัชชา   โพธิ์ทองหลาง
 
1. นางสาววิภาดา  กฤตยาขวัญเมือง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชิษณุชา  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เกตุทอง
 
1. นางสาวกัลยกร  จิตนะ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นายธนพล  อินลี
2. นายปฏิวัติ  หารัญดา
 
1. นายบัญญัติ  ชูชื่อ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 7.22 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐพงศ์  คงเจริญ
2. นางสาวนภา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายโสภณ  วงษ์แท่นทอง
2. นายวิริทธิ์พล  แย้มเกลี้ยง
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  พวงบุบผา
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เงินทองแดง
3. เด็กหญิงสุทธวีร์  ไทยปราณี
 
1. นางกรทอง  นวดุรงค์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.2 เงิน 4 1. นางสาวชลนิชา  สถิตย์
2. นางสาวดวงฤทัย  ฝ่ายรีย์
3. นางสาวอรยา  ครุฑแสง
 
1. นางกรทอง  นวดุรงค์
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นุ่มปราณี
2. เด็กหญิงธัญพรรัตน์  แสงธนาบวรกุล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เธมี
 
1. นางขนิษฐา  อรจุล
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.4 ทอง 9 1. นางสาวดุจเดือน  ก้อนทอง
2. นางสาวลูกตาล  ชื่นโพธิ์
3. นางสาววรรณวิสา  จิรเจริญเวศน์
 
1. นางขนิษฐา  อรจุล
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงนันทา  รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงปิ่นทอง  กุลสอนนาน
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  เดชศักดิ์
 
1. นางวรินทร   โคปาละสูตร
 
65 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. นายศยาม  ชยันต์รักกุล
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
66 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวการนต์รวี  ทรัพย์สินธุ์
2. นายคมชาญ  เสียงเย็น
3. เด็กหญิงบุญยาพร  วงษ์ธนู
 
1. นางสาวดวงฤดี  แดงสะอาด
2. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
67 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปวีณา  โชติเสน
2. นางสาวสานฝัน  สกุลเจริญชัยยะ
3. นายอินทัช  ฉาบกลิ่นหอม
 
1. นางสาวดวงฤดี  แดงสะอาด
2. นางเนตรสุรัส  มีล้ำ
 
68 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตตินันท์  รูปสมศรี
2. เด็กชายจิระวัฒน์  หวังสุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  รักมั่น
2. นางสาวดวงฤดี  แดงสะอาด
 
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุทธิภัทร  บวรจารุภัทร
 
1. นางสาววราภรณ์  ทรงเจริญ