สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 5 1. นายชัยพร  วุฒิงาม
2. นายธนายุทธ  สุดจันทึก
3. นายสหรัฐ  ศรีคชา
4. นายอนันต์ชัย  ก้อนทอง
5. นายอิทธิพงษ์  อุ่นจิตร
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
2. นางบุบผา  ไตรปิ่น
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายราเชน  ช้างสุวรรณ
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 11 1. นายสุทธิกานต์  สุทธรา
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัณฑากานต์  แตงไทยทอง
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นางสาววริศรา  ปิดตามานัง
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสหรัฐ  ศรีคชา
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิยะดา  เหมศิริ
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวภัทรกันย์  อินทร์ผล
 
1. นายสิทธิชัย  เจื้อจิ้น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภวีร์  วันตา
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 7 1. นายเอกรัฐ  สิทธิสาริการ
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกิดเหมือนวงศ์
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 58.33 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุกัญญา  ธรรมกุล
 
1. นางธราทิพย์  แวงวรรณ