สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 5 1. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
2. นายพุทธกาล  พูนแสง
3. นางสาวโชติกา  พลโยธา
 
1. นายถกล  ผาสะคู
2. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติพล  สีดำ
2. นางสาวจิตติญา  โฉมจำรูญ
3. นางสาวจิตรลดา  ตะกลลักขณา
4. เด็กชายชัชพงศ์  ส่งเสริม
5. นางสาวณัฐณิชา  โสวัตร
6. เด็กชายณัฐพงศ์  กวีศิริพัฒน์
7. เด็กชายดนัย  ปล้องไม้
8. นายธนพงศ์  ทรัพย์สาร
9. นางสาวปิยาพัชร  อินทสิทธิ์
10. นางสาวพรภิมล  ลาดบัวขาว
11. นางสาวพรรณนิภา  วงศ์เสนา
12. นางสาวพิมพ์วดี  จิตรเจษฎาพันธุ์
13. นางสาวยลรดี  วิลัย
14. เด็กชายฤทธิเกียรติ  คำแสน
15. นางสาวสุธิดา  บุญเติม
16. นางสาวอมลณัฐ  ปรีวิลัย
17. นางสาวอรอนงค์  ตระการจันทร์
18. นางสาวอารยา  นามเพ็ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร  โกมลมุสิก
3. นางสาวทิพวรรณ  เมืองนิล
4. นางสาวณัฐภา  ดาราศร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.97 ทอง 6 1. นางสาวโชติกา  พลโยธา
 
1. นางสาวชมัยพร  ทิมอุดม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 10 1. นางสาวปานชนก  อักโกเธน
2. นายพัสกร  คำลาง
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  มโนนิมิตดี
2. นายทศเทพ  แก้วขาว
3. นางสาวทักษิณา  นามวง
4. นายธนดล  ผาทอง
5. นายธนพัฒน์  ตั้งกิจมงคล
6. นางสาวปาลิตา  มาตรา
7. นายพงศกร  พรหมศรี
8. นางสาวพรชุดา  คำจู
9. นางสาวพิมพ์รภัทร  ไฝทอง
10. นายพุทธกาล  พูนแสง
11. นายภิญโญ  สีคราม
12. นายวิศรุต  จารุมณีโรจน์
13. นางสาวศยามล  พันธ์ุบุปผา
14. นางสาวอรนิชา  กงก้า
15. นางสาวเฟิร์น  ตรองรักการ
 
1. นายสุชาติ  ทองช่วง
2. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
3. นายคมชิด  ยโสธร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวกานต์มณี   ทองหลำ
3. นางสาวจิรีจิษษ์  ยอดอนันตกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา   วงษาสืบ
6. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  ซาลัง
8. เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งสุนทร
9. เด็กหญิงณัฐสินี  โภคินวพันธ์
10. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
11. เด็กหญิงทักษรพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก่ว
13. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
14. เด็กชายพงษ์สร  อินทร์สร
15. เด็กหญิงพรทิพย์  กรอบทอง
16. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
17. นางสาวพรนิภา  รุ่งเรือง
18. นางสาวพรพรรณ  ทาทอง
19. นางสาวพลอยไพลิน  ดีวิจิตร์
20. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
21. นางสาววนิตฐา  จุติผล
22. เด็กหญิงวรดา  พุทไธสง
23. นางสาววรินธร  จินตโกศล
24. นางสาววันทนีย์  มาลี
25. เด็กหญิงวิรัลยุพา  สะเทียนรัมย์
26. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยหนู
27. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
28. นางสาวศิรประภา  วงศ์สกุล
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซาววงค์
30. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
31. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
32. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูศาสตร์
33. เด็กหญิงสุญาณี  สุขเฟลือง
34. นางสาวสุนิตา   วงศ์สกุล
35. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
36. นางสาวอทิติยา  นาคะประเสริฐกุล
37. เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิโรจน์
38. เด็กหญิงอรทัย  ไวจันทึก
39. นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ
40. เด็กหญิงอรวี  พรหมเนียม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต   พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
4. นายธนาวัฒน์  ทองใบ
5. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
6. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
7. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
8. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินกฤต  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชินกฤต  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
2. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
3. นางสาวชินกฤติ  ทามาศ
4. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
5. นายนิวัฒน์  นาคนวล
6. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
7. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฏาพันธุ์
8. นายรัชพล  กุลสะโมรินทร์
9. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
10. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวศริณดา  บุญถูก
3. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
2. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
3. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฏาพันธุ์
4. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
5. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวศรินดา  บุญถูก
3. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
4. นายอิทธิพล  หอมไกล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาธาน  ซิงค์
2. เด็กชายพรชัย  โสภา
3. เด็กชายวชิระ  ทองดีนอก
4. เด็กชายโสภณัฐ  มูลประพัส
5. นายไชยา  ถาพร
 
1. นางพรทิพย์  เทียนศาสตร์
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจพาณิชย์
2. นางสาวรติรัตน์  ซิงค์
3. เด็กหญิงอาริสา   วงศ์สกุล
 
1. นางสาววดายุ   ปฏิสนธิ
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  จงเจริญ
2. เด็กชายอัสนีย์  บุตรแก้ว
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร