สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนากานต์  เฉลยวาเรศ
2. เด็กชายภูมิน  ภุมริน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทอง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
2. นายถกล  ผาสะคู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.31 เงิน 14 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวชมัยพร  ทิมอุดม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายตระการ  ศรีแสงจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวใบเตย  อัศววิไล
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวลลิตา  ฐิติมโนวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เมืองเหนือ
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองจรรยา
 
1. นางสาวณัฐพงศ์  โลกานะวัตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นายกฤษฎา  อึ่งวงค์
2. นายชยางกูร  นีละมัย
3. นายพัสกร  คำลาง
4. นายอชิระ  ปัญญายิ่ง
5. นายเอกรัฐ  เพชรบุตร
 
1. นายทศพล  เวชกามา
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
3. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  อุดมสิน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอรนิชา  กงก้า
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงนันทิพร  ทาใจ
 
1. นางสาวดนิตา  แก้วคำจันทร์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 7 1. นายคงกิจ  สุพรรณ
2. นายฐิติกร  ผดุงเวทสวัสดิ์
3. นางสาวณฤมน  บุญถาวร
4. นางสาวธีรดา  พิลาภรณ์
5. นางสาวเนตรทราย   ศรีประชา
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
2. นางวิมลมาศ  โพธิ์ใหญ่
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวยุพา  แล่เชอ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงญานรี  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เป็งตา
 
1. นางสาวธัญชนก  พงเจริญ
2. นายกิตติ  อัครยรรยง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายศักดิ์ชัย  บุญชด
2. นายอภิวัฒน์  ดำรงชุตินันท์
 
1. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
2. นายกิตติ  อัครยรรยง