สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอนัญญา  สังข์หอม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวจุฑามาศ  ปันศิริ
2. นางสาวธันยาภรณ์  พิณโกศล
3. นางสาวมณฑกานต์  พูนแสง
 
1. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  อัครไพลิน
2. นายจตุภูมิ  เกษมโศธน์
3. นางสาวจารุกัญญ์  สุทธิวรรณ
4. นายฉัตรชัย  อริยะทรัพย์
5. นางสาวธัญชนก  หริพงษ์
6. นางสาวนุสรา  คำพาพันธ์
7. นายปฏิพล  โสภณศิริ
8. นายปัฐพงศ์  ศรีภูมิเดิม
9. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
10. นางสาวพิมพ์วิภา  พราหมพันธุ์
11. นายภาณุพงศ์  กลิ่นบุปผา
12. นายมนุเชษฐ์  ปกรณ์เกษตร
13. นายสมชาย  ถาเป็ง
14. นายอดิสรณ์  จงจิรจิต
15. นางสาวอลิสา  สระทองคำ
16. นายอำนาจ  สัทธรรมพงศา
17. นายเกรียงศักดิ์  สีรัตน์
18. นายเจษฎา  จังวัฒนาทรัพย์
19. นางสาวใบเตย  อัศววิไล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
2. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  แก้วธรรม
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพวรรณ์  ปทุมยา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวสุรางค์  สิงห์เงา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธันวา  สารโภคา
2. เด็กหญิงพลอย  บุญเยื่ยม
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขหนุน
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงโชติรส  ป้องสอน
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 6 1. นายกวิน  เงินนากสุนทร
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรชัย  ชัยสีสรรค์
2. เด็กชายพีรพล  เสร็จกิจ
3. เด็กชายรวิภาส    เมืองโพธิ์
4. เด็กชายวัชรพล  ปฏิญญาเลิศ
5. เด็กชายวีรพล   ปฏิญญาเลิศ
6. เด็กชายสิริวุฒิ  สุดมไห
7. เด็กชายอรรถกร  มีทิพย์
8. เด็กชายโกศล  โลมาศ
 
1. นายถกล  ผาสะคู