สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงพันธษา  ฝางคำ
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 20 1. นายวรากร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธิดารัตน์  แตงนุ้ย
2. นางสาวพัชรินทร์  สว่างกิจ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ชาติสุขศิริเดช
2. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสุรศักดิ์  จิตรจันทร์
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอัญชิษฐา  สิริอัมพรกุลชัย
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวรกันต์  ไม่มีถอย
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 20 1. นางสาววรนาฏ  สิทธิสา
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนาฏนภา  ลุล่วง
2. เด็กหญิงศิริณยา  บินมาวัง
3. เด็กหญิงสุทราภรณ์  โพธิสิงห์
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาวลักขณา  สาหร่ายกลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นายธนธัช  พูนศรีพัฒนา
2. นายพีระพงศ์  เกิดกัน
3. นางสาวอัญชิษฐา  สิริอัมพรกุลชัย
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 1. นายทรงพล  กริ่มใจ
2. นายธนธัช  พูนศรีพัฒนา
3. นายนาวิน  มาฮาดูร์
 
1. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นนทศิลา
2. เด็กหญิงอภิญญา  สมฆ้อง
 
1. นางเพชรรัตน์  ไตรวิชา
2. นางพรทิพย์  เทียนศาสตร์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาวมณีรัตน์  คำแสน
2. นางสาวอมลรุจี  อินทร์แผง
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
2. นายสุชาติ  ทองช่วง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวรรณศิลป์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.67 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชนายุทธ  สามารถกุล
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 16 1. นายนาวิน  มะฮาดูร์
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก้ว
 
1. นางพจนา  โรจน์พุทธิกุล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัญญารัตน์  อัครไพลิน
 
1. นางพจนา  โรจน์พุทธิกุล
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.67 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธนทิพย์   ช้างวิเศษ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 21 1. นางสาวศยามล   พันธุ์บุบผา
 
1. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนาฏนภา  ลุล่วง
2. เด็กหญิงสุทราภรณ์  โพธิสิงห์
 
1. นางสาววรรณมาศ  ฤทธิ์มั่นคง
2. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปิยภรณ์  หิรัญภิงคา
2. นางสาวอภิสรา  บุญครอง
 
1. นางสาวอาริยา  รักษาชล
2. นางสาววรรณมาศ  ฤทธิ์มั่นคง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกอร   แก้วยงค์
2. เด็กหญิงปนัดดา   อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ทองน้อย
 
1. นางสาววดายุ   ปฏิสนธิ
2. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย