สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงพันธษา  ฝางคำ
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 20 1. นายวรากร  แสงจันทร์
 
1. นางสาวอลิตา  ดาด้วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอนัญญา  สังข์หอม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 14 1. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.66 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนากานต์  เฉลยวาเรศ
2. เด็กชายภูมิน  ภุมริน
3. เด็กหญิงสุธาสินี  รอดทอง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
2. นายถกล  ผาสะคู
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 5 1. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
2. นายพุทธกาล  พูนแสง
3. นางสาวโชติกา  พลโยธา
 
1. นายถกล  ผาสะคู
2. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
2. เด็กหญิงนันท์พิตรา  ศิริสิทธิ์พิทักษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ชาติสุขศิริเดช
2. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 4 1. นางสาวธิดารัตน์  แตงนุ้ย
2. นางสาวพัชรินทร์  สว่างกิจ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ชาติสุขศิริเดช
2. นางสาวเสาวนีย์  เลิศกมลวรรธน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายสุรศักดิ์  จิตรจันทร์
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นางสาวอัญชิษฐา  สิริอัมพรกุลชัย
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายวรกันต์  ไม่มีถอย
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 20 1. นางสาววรนาฏ  สิทธิสา
 
1. นายทศพล  เวชกามา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนาฏนภา  ลุล่วง
2. เด็กหญิงศิริณยา  บินมาวัง
3. เด็กหญิงสุทราภรณ์  โพธิสิงห์
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาวลักขณา  สาหร่ายกลาง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 12 1. นายธนธัช  พูนศรีพัฒนา
2. นายพีระพงศ์  เกิดกัน
3. นางสาวอัญชิษฐา  สิริอัมพรกุลชัย
 
1. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 13 1. นางสาวจุฑามาศ  ปันศิริ
2. นางสาวธันยาภรณ์  พิณโกศล
3. นางสาวมณฑกานต์  พูนแสง
 
1. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 1. นายทรงพล  กริ่มใจ
2. นายธนธัช  พูนศรีพัฒนา
3. นายนาวิน  มาฮาดูร์
 
1. นางไตรมาศ  สาโหมด
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนทิพย์  ช้างวิเศษ
2. เด็กหญิงนาฏนภา  ลุล่วง
 
1. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม
2. นางสาวทัศน์สุระ  จิตมนตรี
3. นางสาวมณีรตน์  คำแสน
4. นางสาวอมลรุจี  อินทร์แผง
5. นางสาวโชติกา  พลโยธา
 
1. นางจิระภา  เมฆธรรม
2. นายพศิน  คงภัคพูน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติพล  สีดำ
2. นางสาวจิตติญา  โฉมจำรูญ
3. นางสาวจิตรลดา  ตะกลลักขณา
4. เด็กชายชัชพงศ์  ส่งเสริม
5. นางสาวณัฐณิชา  โสวัตร
6. เด็กชายณัฐพงศ์  กวีศิริพัฒน์
7. เด็กชายดนัย  ปล้องไม้
8. นายธนพงศ์  ทรัพย์สาร
9. นางสาวปิยาพัชร  อินทสิทธิ์
10. นางสาวพรภิมล  ลาดบัวขาว
11. นางสาวพรรณนิภา  วงศ์เสนา
12. นางสาวพิมพ์วดี  จิตรเจษฎาพันธุ์
13. นางสาวยลรดี  วิลัย
14. เด็กชายฤทธิเกียรติ  คำแสน
15. นางสาวสุธิดา  บุญเติม
16. นางสาวอมลณัฐ  ปรีวิลัย
17. นางสาวอรอนงค์  ตระการจันทร์
18. นางสาวอารยา  นามเพ็ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กิจประเสริฐ
2. นางสาวสุภาพร  โกมลมุสิก
3. นางสาวทิพวรรณ  เมืองนิล
4. นางสาวณัฐภา  ดาราศร
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  อัครไพลิน
2. นายจตุภูมิ  เกษมโศธน์
3. นางสาวจารุกัญญ์  สุทธิวรรณ
4. นายฉัตรชัย  อริยะทรัพย์
5. นางสาวธัญชนก  หริพงษ์
6. นางสาวนุสรา  คำพาพันธ์
7. นายปฏิพล  โสภณศิริ
8. นายปัฐพงศ์  ศรีภูมิเดิม
9. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
10. นางสาวพิมพ์วิภา  พราหมพันธุ์
11. นายภาณุพงศ์  กลิ่นบุปผา
12. นายมนุเชษฐ์  ปกรณ์เกษตร
13. นายสมชาย  ถาเป็ง
14. นายอดิสรณ์  จงจิรจิต
15. นางสาวอลิสา  สระทองคำ
16. นายอำนาจ  สัทธรรมพงศา
17. นายเกรียงศักดิ์  สีรัตน์
18. นายเจษฎา  จังวัฒนาทรัพย์
19. นางสาวใบเตย  อัศววิไล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สมจิตร
2. นางณัฏฐพัชร์  โพธิ์ศิริ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.31 เงิน 14 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวชมัยพร  ทิมอุดม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.97 ทอง 6 1. นางสาวโชติกา  พลโยธา
 
1. นางสาวชมัยพร  ทิมอุดม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  อายุวงศ์
2. เด็กหญิงเสาวณีย์  แก้วธรรม
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 10 1. นางสาวปานชนก  อักโกเธน
2. นายพัสกร  คำลาง
 
1. นางอมรา  สมานรัตน์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  มโนนิมิตดี
2. นายทศเทพ  แก้วขาว
3. นางสาวทักษิณา  นามวง
4. นายธนดล  ผาทอง
5. นายธนพัฒน์  ตั้งกิจมงคล
6. นางสาวปาลิตา  มาตรา
7. นายพงศกร  พรหมศรี
8. นางสาวพรชุดา  คำจู
9. นางสาวพิมพ์รภัทร  ไฝทอง
10. นายพุทธกาล  พูนแสง
11. นายภิญโญ  สีคราม
12. นายวิศรุต  จารุมณีโรจน์
13. นางสาวศยามล  พันธ์ุบุปผา
14. นางสาวอรนิชา  กงก้า
15. นางสาวเฟิร์น  ตรองรักการ
 
1. นายสุชาติ  ทองช่วง
2. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
3. นายคมชิด  ยโสธร
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวิลาสินี  นนทศิลา
2. เด็กหญิงอภิญญา  สมฆ้อง
 
1. นางเพชรรัตน์  ไตรวิชา
2. นางพรทิพย์  เทียนศาสตร์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 20 1. นางสาวมณีรัตน์  คำแสน
2. นางสาวอมลรุจี  อินทร์แผง
 
1. นางพิชามญชุ์  เถาสมบัติ
2. นายสุชาติ  ทองช่วง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงทิพวรรณ์  ปทุมยา
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายตระการ  ศรีแสงจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายวรรณศิลป์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวใบเตย  อัศววิไล
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวสุรางค์  สิงห์เงา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธันวา  สารโภคา
2. เด็กหญิงพลอย  บุญเยื่ยม
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขหนุน
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นางสาวลลิตา  ฐิติมโนวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เมืองเหนือ
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองจรรยา
 
1. นางสาวณัฐพงศ์  โลกานะวัตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงโชติรส  ป้องสอน
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นายกฤษฎา  อึ่งวงค์
2. นายชยางกูร  นีละมัย
3. นายพัสกร  คำลาง
4. นายอชิระ  ปัญญายิ่ง
5. นายเอกรัฐ  เพชรบุตร
 
1. นายทศพล  เวชกามา
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
3. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวกานต์มณี   ทองหลำ
3. นางสาวจิรีจิษษ์  ยอดอนันตกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา   วงษาสืบ
6. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  ซาลัง
8. เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งสุนทร
9. เด็กหญิงณัฐสินี  โภคินวพันธ์
10. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
11. เด็กหญิงทักษรพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก่ว
13. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
14. เด็กชายพงษ์สร  อินทร์สร
15. เด็กหญิงพรทิพย์  กรอบทอง
16. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
17. นางสาวพรนิภา  รุ่งเรือง
18. นางสาวพรพรรณ  ทาทอง
19. นางสาวพลอยไพลิน  ดีวิจิตร์
20. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
21. นางสาววนิตฐา  จุติผล
22. เด็กหญิงวรดา  พุทไธสง
23. นางสาววรินธร  จินตโกศล
24. นางสาววันทนีย์  มาลี
25. เด็กหญิงวิรัลยุพา  สะเทียนรัมย์
26. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยหนู
27. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
28. นางสาวศิรประภา  วงศ์สกุล
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซาววงค์
30. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
31. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
32. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูศาสตร์
33. เด็กหญิงสุญาณี  สุขเฟลือง
34. นางสาวสุนิตา   วงศ์สกุล
35. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
36. นางสาวอทิติยา  นาคะประเสริฐกุล
37. เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิโรจน์
38. เด็กหญิงอรทัย  ไวจันทึก
39. นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ
40. เด็กหญิงอรวี  พรหมเนียม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต   พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
4. นายธนาวัฒน์  ทองใบ
5. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
6. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
7. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
8. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินกฤต  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชินกฤต  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  อุดมสิน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 6 1. นายกวิน  เงินนากสุนทร
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอรนิชา  กงก้า
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  ปัญญายืน
2. เด็กชายจิรภาส  อุดมวิเศษ
3. เด็กชายจิราวัฒน์  ตั้งสัตย์ธรรม
4. เด็กชายธาดากร  พุทธิสัย
5. เด็กหญิงนฤสรณ์  ปัญจพาณิชย์
6. เด็กหญิงพัณธษา  คำฝาง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  นิ่มลมูล
8. เด็กหญิงสรัญญา  แสงทองพราว
9. เด็กหญิงอนัญญา  สังข์หอม
10. เด็กชายอนุชา  บัวทรัพย์
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
3. นายผักกาด  ทะนุบำรุง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรานนท์  ชอบใหญ่
2. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
3. นางสาวชินกฤติ  ทามาศ
4. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
5. นายนิวัฒน์  นาคนวล
6. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
7. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฏาพันธุ์
8. นายรัชพล  กุลสะโมรินทร์
9. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
10. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวศริณดา  บุญถูก
3. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  บุญโพธิ์
2. นางสาวพัชรี  อินทร์แสง
3. นางสาวภาวิณี  จิตรเจษฏาพันธุ์
4. นางสาวศรุตา  จันทะดวง
5. นางสาวศุภรัตน์  ชินวประภา
 
1. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
2. นางสาวศรินดา  บุญถูก
3. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
4. นายอิทธิพล  หอมไกล
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนาธาน  ซิงค์
2. เด็กชายพรชัย  โสภา
3. เด็กชายวชิระ  ทองดีนอก
4. เด็กชายโสภณัฐ  มูลประพัส
5. นายไชยา  ถาพร
 
1. นางพรทิพย์  เทียนศาสตร์
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54.67 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชนายุทธ  สามารถกุล
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 16 1. นายนาวิน  มะฮาดูร์
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก้ว
 
1. นางพจนา  โรจน์พุทธิกุล
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 16 1. นางสาวกัญญารัตน์  อัครไพลิน
 
1. นางพจนา  โรจน์พุทธิกุล
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงนันทิพร  ทาใจ
 
1. นางสาวดนิตา  แก้วคำจันทร์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปัณณธร  ฐิติกวานนท์
 
1. นางสาวดนิตา  แก้วคำจันทร์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.67 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธนทิพย์   ช้างวิเศษ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 21 1. นางสาวศยามล   พันธุ์บุบผา
 
1. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 7 1. นายคงกิจ  สุพรรณ
2. นายฐิติกร  ผดุงเวทสวัสดิ์
3. นางสาวณฤมน  บุญถาวร
4. นางสาวธีรดา  พิลาภรณ์
5. นางสาวเนตรทราย   ศรีประชา
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
2. นางวิมลมาศ  โพธิ์ใหญ่
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวยุพา  แล่เชอ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงนาฏนภา  ลุล่วง
2. เด็กหญิงสุทราภรณ์  โพธิสิงห์
 
1. นางสาววรรณมาศ  ฤทธิ์มั่นคง
2. นางสาวอาริยา  รักษาชล
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 1. นางสาวปิยภรณ์  หิรัญภิงคา
2. นางสาวอภิสรา  บุญครอง
 
1. นางสาวอาริยา  รักษาชล
2. นางสาววรรณมาศ  ฤทธิ์มั่นคง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรชัย  ชัยสีสรรค์
2. เด็กชายพีรพล  เสร็จกิจ
3. เด็กชายรวิภาส    เมืองโพธิ์
4. เด็กชายวัชรพล  ปฏิญญาเลิศ
5. เด็กชายวีรพล   ปฏิญญาเลิศ
6. เด็กชายสิริวุฒิ  สุดมไห
7. เด็กชายอรรถกร  มีทิพย์
8. เด็กชายโกศล  โลมาศ
 
1. นายถกล  ผาสะคู
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกอร   แก้วยงค์
2. เด็กหญิงปนัดดา   อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ทองน้อย
 
1. นางสาววดายุ   ปฏิสนธิ
2. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤสรณ์  ปัญจพาณิชย์
2. นางสาวรติรัตน์  ซิงค์
3. เด็กหญิงอาริสา   วงศ์สกุล
 
1. นางสาววดายุ   ปฏิสนธิ
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษณ์ธิดา   เผือกเนียร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ปัญญายิ่ง
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
2. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดนัย  รัตนา
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนัญชัย  จรูญมีกนก
2. เด็กชายสุรศักดิ์  จิตรจันทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
2. นายทศพล  เวชกามา
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุกฤษฎิ์  ลิปิการกุล
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดนัย  ปล้องไม้
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมินตรา  เลิศพิบูลย์วงศ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงญานรี  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  เป็งตา
 
1. นางสาวธัญชนก  พงเจริญ
2. นายกิตติ  อัครยรรยง
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธาดากร  พุทธิสัย
2. เด็กชายวิจารณ์  ภาคะ
 
1. นายกิตติ  อัครยรรยง
2. นางธัญชนก  พงเจริญ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทิพย์สุดา  หงษ์โต
2. นายสุกฤษฎิ์  ลิปิกุล
 
1. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
2. นายกิตติ  อัครยรรยง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายศักดิ์ชัย  บุญชด
2. นายอภิวัฒน์  ดำรงชุตินันท์
 
1. นางสาววิภาพร  รุ่งรัตน์กสิกุล
2. นายกิตติ  อัครยรรยง
 
82 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  จงเจริญ
2. เด็กชายอัสนีย์  บุตรแก้ว
 
1. นางณิชชิศา  แก้วนิตย์
2. นางสาวปริชญา  มั่งนิมิตร