สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  เมืองเหนือ
 
1. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองจรรยา
 
1. นางสาวณัฐพงศ์  โลกานะวัตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงโชติรส  ป้องสอน
 
1. นายสุชาติ  สุขอาภรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นายกฤษฎา  อึ่งวงค์
2. นายชยางกูร  นีละมัย
3. นายพัสกร  คำลาง
4. นายอชิระ  ปัญญายิ่ง
5. นายเอกรัฐ  เพชรบุตร
 
1. นายทศพล  เวชกามา
2. นายชนินทร์  จันทร์เพชร
3. นางสาวสุชาดา  สุมน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันธิชา  หวานแหลม
2. นางสาวกานต์มณี   ทองหลำ
3. นางสาวจิรีจิษษ์  ยอดอนันตกุล
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จงเจริญ
5. เด็กหญิงชลธิชา   วงษาสืบ
6. นายชาญชัย  ซื่อตรงเกียรติ
7. เด็กชายชิษณุพงศ์  ซาลัง
8. เด็กหญิงฐิติยา  พึ่งสุนทร
9. เด็กหญิงณัฐสินี  โภคินวพันธ์
10. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
11. เด็กหญิงทักษรพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงนันทภัค  ช่างแก่ว
13. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
14. เด็กชายพงษ์สร  อินทร์สร
15. เด็กหญิงพรทิพย์  กรอบทอง
16. เด็กหญิงพรธิมา  นะราชรัมย์
17. นางสาวพรนิภา  รุ่งเรือง
18. นางสาวพรพรรณ  ทาทอง
19. นางสาวพลอยไพลิน  ดีวิจิตร์
20. เด็กหญิงลักษณา  พงษ์สุ่ม
21. นางสาววนิตฐา  จุติผล
22. เด็กหญิงวรดา  พุทไธสง
23. นางสาววรินธร  จินตโกศล
24. นางสาววันทนีย์  มาลี
25. เด็กหญิงวิรัลยุพา  สะเทียนรัมย์
26. เด็กชายวุฒิชัย  ช่วยหนู
27. เด็กหญิงศศิประภา  สุทัศนมาลี
28. นางสาวศิรประภา  วงศ์สกุล
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซาววงค์
30. เด็กชายศุภกร  วงศ์ณิชากร
31. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
32. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูศาสตร์
33. เด็กหญิงสุญาณี  สุขเฟลือง
34. นางสาวสุนิตา   วงศ์สกุล
35. นางสาวสุภาวรรณ  ศิริวงศ์ศิลป์
36. นางสาวอทิติยา  นาคะประเสริฐกุล
37. เด็กหญิงอภิชญา  วุฒิโรจน์
38. เด็กหญิงอรทัย  ไวจันทึก
39. นางสาวอรรัมภา  กล้าหาญ
40. เด็กหญิงอรวี  พรหมเนียม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
2. นายพิชิต   พงษ์เจริญ
3. นายศราวุธ  วงศ์อิน
4. นายธนาวัฒน์  ทองใบ
5. นางสาวอรุณรัตน์  แจ้งแสง
6. นายกิตติศักดิ์  แก้งทอง
7. นางสาวกิตติมา  กรุดอ่ำ
8. นางสาวสิริมนต์  โกศัยดิลก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินกฤต  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงตุลยา  สารโพคา
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 7 1. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชินกฤต  ทามาศ
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  อุดมสิน
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวชลธิชา  สงวนนาม
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 6 1. นายกวิน  เงินนากสุนทร
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวอรนิชา  กงก้า
 
1. นายพศิน  คงภัคพูน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุขสันต์  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เชาว์ปัญญานนท์