สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิรุชา  แซ่ลี้
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยตา
2. เด็กหญิงอมรภัค   จันทร์เทศ
3. เด็กชายอารียา  นิลลาดคำ
 
1. นางกานดา  แสงมณี
2. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสาธิต  ล้อกิจไพบูลย์
2. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสาวปฤศณี  พจนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐชา  คำน้อย
3. เด็กหญิงน้ำฝน  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงสรชา  เลิศไพบูลย์พิศาล
5. เด็กหญิงอริศรา  เสือกูล
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรภัค   จันทร์เทศ
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยุต  ทรัพย์รุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภู่ภัสสร
 
1. ม.ล.โสภาวรรณ  เอี่ยมชื่น
2. นางกรกมล  มินมุนินทร์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงก้อย  ปรึกษ์ทอง
2. นายคุณาสิน  เชาว์วิจักษณ์
3. นางสาวจรรยา  พุ่มงาม
4. นายฉมาบดี  อารีสนั่น
5. นางสาวณัชกมล  จันทาศรี
6. นายนวพนธ์  รัศมีปลั่ง
7. เด็กชายบารมี  พละเสวีนันท์
8. เด็กชายลักษิกา  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายศุภกิจ  พันธ์ยิ่งยง
10. เด็กหญิงสายสวรรค์  ชัยศรี
11. เด็กหญิงสุธินี  คงประพันธ์
12. นายอัมรินทร์  จุลแวง
13. เด็กหญิงอุุมาภรณ์  จตุรัง
14. เด็กชายเฉลิมชัย  ช้างเจริญ
15. นางสาวเทียนทอง  แก้วพุกัม
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นายปกรณ์  ฤกษ์วิไล
3. นายรภัทร  ขูรูรักษ์
4. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชมล  อนุพลูมณี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายคมศักดิ์  กรณย์ประกิตต์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วณิชเพียรเลิศ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิติวุฒิ  จันทร์เปี่ยม
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. นายฐาปนัฐ  ธรรมเที่ยง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
 
1. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
7. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
8. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
9. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
2. นางสาวชนกานต์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. นายธนายุต  ศรีตะวัน
5. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
6. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
7. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
8. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
9. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
10. นายวรทย์  มลคล้ำ
11. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
12. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
13. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
15. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
4. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นายกฤตธภัทร  ประสพศรี
3. นายธนายุต  ศรีตะวัน
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
7. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
8. นายวรทย์  มลคล้ำ
9. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
10. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
11. เด็กชายสุทธิกร  เกษมุนี
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
4. นายสุชีพ  เพ็ชรคล้าย
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมศิลป์
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา   ยนต์ยศ
2. เด็กหญิงธนพร  ปิยชัยพิมล
3. เด็กหญิงบุญสิตา  พวงมะเดื่อ
4. เด็กหญิงปณิตา  บุญเจริญ
5. เด็กหญิงวิสาข์  สำราญราษฎร์
6. เด็กหญิงศิริกุล  นามสง่า
7. เด็กหญิงสาวิณี  โพธิ์พลายงาม
8. เด็กหญิงเขมิกา  นภาศรีสว่าง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นายคุณัช  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคณิศร  ศรีสุขดี
2. นางสาวจิตริน  สังข์สุวรรณ
3. นางสาวณัฐภัสสร  กนกไผท
4. นางสาวปิยะพร  อติชาติชลากร
5. นางสาวพิมพ์วาด  ศิลาน้อย
6. นางสาววรรณวริสา  ตันตินวะชัย
7. นางสาววรัญญา  อรุณพิพัฒน์
8. นางสาวอัญญาณัฐ  พลรักษา
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นายคุณัช  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูจันทร์
 
1. นางสาวณัทฐพัชร์   เจียมทะวงษ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปลายฟ้า   บุญวิศิษฎ์
2. นายเอกรัตน์   ปาลนาค
 
1. นางสาวอนิสา  ยงยืน
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตธภัท  ประสพศรี
2. นายชาญวิทย์  เจิมสุวรรณ
3. นายธนพงษ์  เนตรสกุล
4. นายธัญญะ  มาสถิตย์
5. นายพิพัฒพงษ์  ไชยนันท์
6. นายภูธเรศ  ภัทรประพัทธ์
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนายศุภโชติ   กระต่ายป้อง
2. นายศุภกฤต   เบญจพรกุลพงษ์
 
1. นางนิตยา   คงสนิท
2. นางสาวนายพศิน  เปี่ยมวิริยะ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์สันต์   ฉัตรแสงเจริญ
2. นางสาวมุกรวี  นันทศาสนศักดิ์
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 1. เด็กชายธรรมธรภัทร์  รุ่งเรืองละออกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  สกุลพาประเสริฐ
3. เด็กชายประพัฒน์  พลอยนุช
 
1. นายธานินทร์   ศรีลิโก
2. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นางสาวนธฌา  ด่านเย็นเจริญ
2. นางสาวนุสบา  ภู่สันทัด
3. นายสุพัทธ์  ศิริลาภ
 
1. นายธานินทร์   ศรีลิโก
2. นางสุวานิตย์   สืบนิพนธ์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีกันชัย
3. นายชยมงคล  วิจิตรไพศาล
 
1. นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม
2. นางสาววิภาดา  ไหมทอง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางค์วลัย   คะเชนกูล
2. นางสาวปรียานุช   สุมาลย์โรจน์
3. นายวัชรินทร์   ถี่ถ้วน
 
1. นางศุทธินี   นิวาศะบุตร
2. นางสาวสุนทรีย์  ชาติไธสง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร   พันโท
2. นางสาวนุชติยาภรณ์   อินทะพันธ์
3. นางสาวสิริ   ดำขำ
 
1. นางศุทธินี   นิวาศะบุตร
2. นางสาวสุนทรีย์  ชาติไธสง
 
38 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูพฤกษ์   มงคลจักรวาล
2. เด็กชายสุรพงษ์   สร้อยเกษร
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน
2. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานนท์
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์   โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์