สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ตรรกนาถ
 
1. นางนิตยา  นวลศรีทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กชายธาดา  มาสถิตย์
 
1. นางสาวณัชชา  เงินธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขแสวง
 
1. นางพิมพ์วรา  วศินธรรมนนท์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 10 1. นายกฤติพงศ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวชญาดา  มายะนันท์
3. นางสาวปารดา  มายะนันท์
 
1. นางกานดา  แสงมณี
2. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายณัฐกมล  รวยดี
2. นางสาวนธฌา  ด่านเย็นเจริญ
3. นางสาวพิมพ์วิภา  แซ่ฉั่ว
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นางสายชล  มัคคารมณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. เด็กหญิงมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสิริพร  เทพมา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธันวา  วีระบริรักษ์
2. เด็กชายสกลเกียรติ์  ฉัตรหิรัญพงศ์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  จตุรัง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
2. นางสาวฉัตรลดา  พุทธรักษา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์เลิศ  ไพรวรรณ์
2. นายพิชญิตม์  สำเภาแก้ว
3. นางสาวรมย์รวินท์  กาญจนกวีกุล
4. นายวศกร  แซ่ลี้
5. นายอานนท์  ฉายกลิ่นหอม
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา  เฟื่องแก้ว
2. เด็กชายธนกร  จันทรเสนา
 
1. นางสาวสุพรรณกัลยา  คุปตินทร
2. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณี  ทวีไพศาล
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายทิวากร  มโนแจ่ม
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นายณัฐพล  เสนีชัย
2. นายธนนันท์  มากผล
3. นายธนาพล  บุญรีย์
4. นายปฐมพร  สีดาแหลม
5. นายศิรศิษฏ์  ผดุงม่วงทอง
6. นายอรุณ  เล้าอรุณ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 4 1. นายธนาพล  บุญรีย์
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 1. นางสาวชลพร  ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.75 เงิน 9 1. นางสาวปานวรี   ปานเพชร
 
1. นายสันติ   ปานรักษ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสิริกาญจน์   วุฒิโสภณ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   กลิ่นประทุม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวนัชชา   ธำรงชลพิสิฐ
 
1. นางชัชสรัญ   มีศิริ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอบเกียรติ  คงคาโชติ
2. เด็กชายคมสัน  สอนสี
3. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
4. เด็กชายชินวัตร  ชาญคงไทย
5. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
6. เด็กชายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
7. เด็กชายภัทรพนธ์  อินชายเขา
8. เด็กชายศิรวิทย์  ตั้งวิบูลย์ทวี
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายธนภูมิ   ภิณโญกิตติกุล
2. เด็กหญิงภัทรมน   สุขมากอนันต์
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาวอมฤตา  นิรามัย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายพันธการ   ธุรพันธ์
2. นางสาวภัทรหทัย   เหรียญทอง
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาวอมฤตา  นิรามัย
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กชายพีรวัส   สินปรีดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   บุษราคำ
 
1. นายมารุต   วิศวพิพัฒน์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายพิสิษฐ์   พรสุขสวัสดิ์
2. เด็กชายภาคภูมิ   สว่างเนตร
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 1. นายปรัชญา   ฉ่ำคล้าม
2. นายไชยรัตน์   วิมลรัตน์
 
1. นางนิตยา  คงสนิท
2. นางสาวอมฤตา  นิรามัย