สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิรีธร  เฉิลมรัตนางกรู
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายพงษ์ศธร  รัตนโชติกานนท์
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวอินทิรา  ศิลาโภช
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเจริญขวัญ  รัตนเพ็ชร
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายธนาชัย  เทศอยู่
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ฉิมมี
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายบุรธัส   บุษกรโอภาส
2. เด็กชายวรกานต์   โอภานนท์
 
1. นางยุพิน   สุดตานา
2. นางสาวระเบียบ   สอนบุญทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนพเกล้า  คำสด
2. เด็กหญิงปฏิภาณ  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  วนิชเพียรเลิศ
 
1. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา  สายนุ้ย
2. นางสาวณัฐฤมล  ทองอินทร์
3. นางสาวนุชติยาภรณ์  อินทะพันธ์
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
2. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 24 1. นายกุณฑล   จงจงประเสริฐ
2. นายปิยะณัฐ  วิจิตรเวชการ
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมศิลป์
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์อำพร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แก่นไธสง
 
1. นางดิศจี  โพพิพัฒน์
2. นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม