สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 19 1. นางสาวทับทิม  แทนแสง
 
1. นางกาญจนา  เสมพูน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นันทพานิช
2. นายเธียรดนัย  วิเทศพงษ์
 
1. นางกานดา  แสงมณี
2. นางอุบลวรรณ  ภัยชนะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ตรรกนาถ
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 1. นายภานุวัฒน์  แก้วปราการ
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษฎา  รัตนานนท์
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายเมธาพัฒน์  วรศิริพูนภัทร์
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ธาดาภิรมย์
2. เด็กชายธาดา  มาสถิตย์
3. เด็กหญิงอมรภัค  จันทร์เทศ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
2. นางสาวพฤฒิสิญจน์  ไทยเจริญสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นายสาธิต  ล้อกิจไพบูลย์
2. นางสาวอัครภา  อติเรก
3. นายเมธาพัฒน์  วรศิริพูนภัทร์
 
1. นางขันทอง  หิดาวรรณ
2. นางสาวสุวดี  ธนวรานิช
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นายกฤติพงศ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  นันทพานิช
3. นายพีรพงษ์  อินชายเขา
 
1. นางสาวชนิตา  ชาญนอก
2. นางสาววัชรินทร์  ฉิมมุจฉา
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ขันธพร
2. นายสิทธิโชค  พึ่งญาติ
 
1. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
2. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  วิลัยเกษ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ตรรกนาถ
 
1. นางสาวศศิณา   เถาว์ทอง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.17 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์   สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวกำไลทิพย์   เสมสง่า
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 26.33 เข้าร่วม 22 1. นายปรเมศร์  ศรีธนนันท์
 
1. MissZhu   Yue
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 40.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยยศ  นวนรา
2. เด็กหญิงมลลิดา   พรมจันทร์
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 9 1. นายชนวีร์  ยี่สุ่นศรี
2. นายนนทวัฒน์  ภู่ระย้า
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นายพศิน  เปี่ยมวิริยะ