สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ตรรกนาถ
 
1. นางนิตยา  นวลศรีทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 19 1. นางสาวทับทิม  แทนแสง
 
1. นางกาญจนา  เสมพูน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กชายธาดา  มาสถิตย์
 
1. นางสาวณัชชา  เงินธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิรุชา  แซ่ลี้
 
1. นายศิริธรรม  หอมกลิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุขแสวง
 
1. นางพิมพ์วรา  วศินธรรมนนท์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุจิรา  ไชยตา
2. เด็กหญิงอมรภัค   จันทร์เทศ
3. เด็กชายอารียา  นิลลาดคำ
 
1. นางกานดา  แสงมณี
2. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 10 1. นายกฤติพงศ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวชญาดา  มายะนันท์
3. นางสาวปารดา  มายะนันท์
 
1. นางกานดา  แสงมณี
2. นางจุฑามาศ  นุชนาถ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลีลาชัย
2. เด็กหญิงหอม  แสงนอง
 
1. นางสาววิภาวี  เรือนกุนา
2. นางสาวชุติมา  ฮิววาส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นันทพานิช
2. นายเธียรดนัย  วิเทศพงษ์
 
1. นางกานดา  แสงมณี
2. นางอุบลวรรณ  ภัยชนะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ตรรกนาถ
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 7 1. นายภานุวัฒน์  แก้วปราการ
 
1. นายอำพล  นิลสระคู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายณัฐกมล  รวยดี
2. นางสาวนธฌา  ด่านเย็นเจริญ
3. นางสาวพิมพ์วิภา  แซ่ฉั่ว
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นางสายชล  มัคคารมณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพงศ์  ลาภประเสริฐกุล
2. เด็กหญิงมัญชุพร  ลาภประเสริฐกุล
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสิริพร  เทพมา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสาธิต  ล้อกิจไพบูลย์
2. นายเทวฤทธิ์  ดีเจริญเกียรติ
 
1. นางทักษิณา  เสริมศรี
2. นางสาวปฤศณี  พจนา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษฎา  รัตนานนท์
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 19 1. นายเมธาพัฒน์  วรศิริพูนภัทร์
 
1. นายกัมพล  นนทมิตร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   ธาดาภิรมย์
2. เด็กชายธาดา  มาสถิตย์
3. เด็กหญิงอมรภัค  จันทร์เทศ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
2. นางสาวพฤฒิสิญจน์  ไทยเจริญสุข
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 7 1. นายสาธิต  ล้อกิจไพบูลย์
2. นางสาวอัครภา  อติเรก
3. นายเมธาพัฒน์  วรศิริพูนภัทร์
 
1. นางขันทอง  หิดาวรรณ
2. นางสาวสุวดี  ธนวรานิช
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธันวา  วีระบริรักษ์
2. เด็กชายสกลเกียรติ์  ฉัตรหิรัญพงศ์
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  จตุรัง
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  สูตรสุข
2. นางสาวฉัตรลดา  พุทธรักษา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 16 1. นายกฤติพงศ์  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  นันทพานิช
3. นายพีรพงษ์  อินชายเขา
 
1. นางสาวชนิตา  ชาญนอก
2. นางสาววัชรินทร์  ฉิมมุจฉา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐชา  คำน้อย
3. เด็กหญิงน้ำฝน  หอมจันทร์
4. เด็กหญิงสรชา  เลิศไพบูลย์พิศาล
5. เด็กหญิงอริศรา  เสือกูล
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์เลิศ  ไพรวรรณ์
2. นายพิชญิตม์  สำเภาแก้ว
3. นางสาวรมย์รวินท์  กาญจนกวีกุล
4. นายวศกร  แซ่ลี้
5. นายอานนท์  ฉายกลิ่นหอม
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
2. นายวัชรินทร์  ทิมเม่น
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมรภัค   จันทร์เทศ
 
1. นางผกานันท์  ใบศรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยุต  ทรัพย์รุ่งโรจน์
2. นางสาวณัฐธิดา  ภู่ภัสสร
 
1. ม.ล.โสภาวรรณ  เอี่ยมชื่น
2. นางกรกมล  มินมุนินทร์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงก้อย  ปรึกษ์ทอง
2. นายคุณาสิน  เชาว์วิจักษณ์
3. นางสาวจรรยา  พุ่มงาม
4. นายฉมาบดี  อารีสนั่น
5. นางสาวณัชกมล  จันทาศรี
6. นายนวพนธ์  รัศมีปลั่ง
7. เด็กชายบารมี  พละเสวีนันท์
8. เด็กชายลักษิกา  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายศุภกิจ  พันธ์ยิ่งยง
10. เด็กหญิงสายสวรรค์  ชัยศรี
11. เด็กหญิงสุธินี  คงประพันธ์
12. นายอัมรินทร์  จุลแวง
13. เด็กหญิงอุุมาภรณ์  จตุรัง
14. เด็กชายเฉลิมชัย  ช้างเจริญ
15. นางสาวเทียนทอง  แก้วพุกัม
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นายปกรณ์  ฤกษ์วิไล
3. นายรภัทร  ขูรูรักษ์
4. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา  เฟื่องแก้ว
2. เด็กชายธนกร  จันทรเสนา
 
1. นางสาวสุพรรณกัลยา  คุปตินทร
2. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 15 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ขันธพร
2. นายสิทธิโชค  พึ่งญาติ
 
1. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
2. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิรีธร  เฉิลมรัตนางกรู
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นายพงษ์ศธร  รัตนโชติกานนท์
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  วิลัยเกษ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 1. นางสาวอินทิรา  ศิลาโภช
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเจริญขวัญ  รัตนเพ็ชร
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายธนาชัย  เทศอยู่
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณี  ทวีไพศาล
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชมล  อนุพลูมณี
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายคมศักดิ์  กรณย์ประกิตต์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  วณิชเพียรเลิศ
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายทิวากร  มโนแจ่ม
 
1. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิติวุฒิ  จันทร์เปี่ยม
 
1. นางสาวศุภิสรา  เพ็งตรุษ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนายุต  ศรีตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
 
1. นายฐาปนัฐ  ธรรมเที่ยง
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
 
1. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
7. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
8. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
9. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  จันทร์เสงี่ยม
2. นางสาวชนกานต์  บุญประเสริฐ
3. นางสาวชุตินันท์  น้อยอาษา
4. นายธนายุต  ศรีตะวัน
5. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
6. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
7. นายพลภัทร  บุณยาจิณ
8. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
9. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
10. นายวรทย์  มลคล้ำ
11. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
12. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
13. นางสาวสุชญา  ภู่แสง
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
15. นายเนติพงษ์  เพ็ชรแสง
 
1. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
3. นางสาวสุวลักษณ์  นิรามิษ
4. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤต  รุจิระชุณห์
2. นายกฤตธภัทร  ประสพศรี
3. นายธนายุต  ศรีตะวัน
4. นายบัลลังก์  ขันติวรคุณ
5. นางสาวพรพิมล  โจกกลาง
6. นายภาณุวัฒน์  สีฟอง
7. เด็กชายรณกร  จตุพรเสถียร
8. นายวรทย์  มลคล้ำ
9. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
10. นางสาวสิริลักษณ์  รูจีพันธ์
11. เด็กชายสุทธิกร  เกษมุนี
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  มีชื่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์  สมุทรดนตรี
2. นายธนาธิป  ไตรพิทยกุล
3. นางสาวภมรรัตน์  โพธิ์สัตย์
4. นายสุชีพ  เพ็ชรคล้าย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นายณัฐพล  เสนีชัย
2. นายธนนันท์  มากผล
3. นายธนาพล  บุญรีย์
4. นายปฐมพร  สีดาแหลม
5. นายศิรศิษฏ์  ผดุงม่วงทอง
6. นายอรุณ  เล้าอรุณ
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
2. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมศิลป์
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรทัย  ไวยโมรา
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 4 1. นายธนาพล  บุญรีย์
 
1. นายเอกสิทธิ์  อรุณธนปกรณ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 9 1. นางสาวชลพร  ขุนทองจันทร์
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ฉิมมี
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา   ยนต์ยศ
2. เด็กหญิงธนพร  ปิยชัยพิมล
3. เด็กหญิงบุญสิตา  พวงมะเดื่อ
4. เด็กหญิงปณิตา  บุญเจริญ
5. เด็กหญิงวิสาข์  สำราญราษฎร์
6. เด็กหญิงศิริกุล  นามสง่า
7. เด็กหญิงสาวิณี  โพธิ์พลายงาม
8. เด็กหญิงเขมิกา  นภาศรีสว่าง
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นายคุณัช  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวคณิศร  ศรีสุขดี
2. นางสาวจิตริน  สังข์สุวรรณ
3. นางสาวณัฐภัสสร  กนกไผท
4. นางสาวปิยะพร  อติชาติชลากร
5. นางสาวพิมพ์วาด  ศิลาน้อย
6. นางสาววรรณวริสา  ตันตินวะชัย
7. นางสาววรัญญา  อรุณพิพัฒน์
8. นางสาวอัญญาณัฐ  พลรักษา
 
1. นางสาวปัทมา  หิรัณย์สมบัติกุล
2. นายคุณัช  หิรัณย์สมบัติกุล
3. นางมาลีษา  วีรภัทร์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรกมล   แช่มโชติ
 
1. Mr.Bernard   Obiechina
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.75 เงิน 9 1. นางสาวปานวรี   ปานเพชร
 
1. นายสันติ   ปานรักษ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ตรรกนาถ
 
1. นางสาวศศิณา   เถาว์ทอง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสิริกาญจน์   วุฒิโสภณ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   กลิ่นประทุม
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิสุธร   ถอยนาพัน
 
1. นางนางมาลี   จงวัฒนากุล
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชูจันทร์
 
1. นางสาวณัทฐพัชร์   เจียมทะวงษ์
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.17 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเบญจภรณ์   สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวกำไลทิพย์   เสมสง่า
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.5 เงิน 5 1. นางสาวนัชชา   ธำรงชลพิสิฐ
 
1. นางชัชสรัญ   มีศิริ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 26.33 เข้าร่วม 22 1. นายปรเมศร์  ศรีธนนันท์
 
1. MissZhu   Yue
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายบุรธัส   บุษกรโอภาส
2. เด็กชายวรกานต์   โอภานนท์
 
1. นางยุพิน   สุดตานา
2. นางสาวระเบียบ   สอนบุญทอง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปลายฟ้า   บุญวิศิษฎ์
2. นายเอกรัตน์   ปาลนาค
 
1. นางสาวอนิสา  ยงยืน
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกอบเกียรติ  คงคาโชติ
2. เด็กชายคมสัน  สอนสี
3. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
4. เด็กชายชินวัตร  ชาญคงไทย
5. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
6. เด็กชายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
7. เด็กชายภัทรพนธ์  อินชายเขา
8. เด็กชายศิรวิทย์  ตั้งวิบูลย์ทวี
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตธภัท  ประสพศรี
2. นายชาญวิทย์  เจิมสุวรรณ
3. นายธนพงษ์  เนตรสกุล
4. นายธัญญะ  มาสถิตย์
5. นายพิพัฒพงษ์  ไชยนันท์
6. นายภูธเรศ  ภัทรประพัทธ์
 
1. นายนิรุติ   ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนพเกล้า  คำสด
2. เด็กหญิงปฏิภาณ  แซ่เตีย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  วนิชเพียรเลิศ
 
1. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
2. นางวารุณี  ลำยอง
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา  สายนุ้ย
2. นางสาวณัฐฤมล  ทองอินทร์
3. นางสาวนุชติยาภรณ์  อินทะพันธ์
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
2. นางสาววรัญญา  วีระวัฒนวงศ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนนันท์  มากผล
2. นายธนาพล  บุญรีย์
3. นางสาวบัณฑิตา  รัชพิศาล
 
1. นางวารุณี  ลำยอง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุรธัส   บุษกรโอภาส
2. เด็กชายไชยวัฒน์   ตรรกนาถ
 
1. นางสาวปาลิกา   ทองเหลา
2. นายปรินดา  ไทยขำ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกุณฑล   จงจงประเสริฐ
 
1. นางปรินดา   ไทยขำ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตุลยา  คะเชนกูล
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  อุดานนท์
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายศิริวรรณ  สันทัดการ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศุภกฤษ  พัชนะพานิช
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรณรงค์  เจียรนันทนา
 
1. นางสายชล  มัคคารมณ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 40.67 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชัยยศ  นวนรา
2. เด็กหญิงมลลิดา   พรมจันทร์
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายธนภูมิ   ภิณโญกิตติกุล
2. เด็กหญิงภัทรมน   สุขมากอนันต์
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาวอมฤตา  นิรามัย
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นายพันธการ   ธุรพันธ์
2. นางสาวภัทรหทัย   เหรียญทอง
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาวอมฤตา  นิรามัย
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.33 เข้าร่วม 9 1. นายชนวีร์  ยี่สุ่นศรี
2. นายนนทวัฒน์  ภู่ระย้า
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นายพศิน  เปี่ยมวิริยะ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 20 1. เด็กชายพีรวัส   สินปรีดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   บุษราคำ
 
1. นายมารุต   วิศวพิพัฒน์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายพิสิษฐ์   พรสุขสวัสดิ์
2. เด็กชายภาคภูมิ   สว่างเนตร
 
1. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนายศุภโชติ   กระต่ายป้อง
2. นายศุภกฤต   เบญจพรกุลพงษ์
 
1. นางนิตยา   คงสนิท
2. นางสาวนายพศิน  เปี่ยมวิริยะ
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 1. นายปรัชญา   ฉ่ำคล้าม
2. นายไชยรัตน์   วิมลรัตน์
 
1. นางนิตยา  คงสนิท
2. นางสาวอมฤตา  นิรามัย
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์สันต์   ฉัตรแสงเจริญ
2. นางสาวมุกรวี  นันทศาสนศักดิ์
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 24 1. นายกุณฑล   จงจงประเสริฐ
2. นายปิยะณัฐ  วิจิตรเวชการ
 
1. นายอนุชา  กาศรี
2. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณิชาภัทร  พินิจจันทร์
2. นายนายเฉลิมเกียรติ  ทินน้อย
3. นางสาวปาริชาติ  ขุนคง
 
1. นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม
2. นางดิศจี  โพธิ์พิพัฒน์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 7 1. เด็กชายธรรมธรภัทร์  รุ่งเรืองละออกุล
2. เด็กชายธีรภัทร  สกุลพาประเสริฐ
3. เด็กชายประพัฒน์  พลอยนุช
 
1. นายธานินทร์   ศรีลิโก
2. นายเชฏฐพันธุ์  ศรีวิลาศ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.6 ทอง 6 1. นางสาวนธฌา  ด่านเย็นเจริญ
2. นางสาวนุสบา  ภู่สันทัด
3. นายสุพัทธ์  ศิริลาภ
 
1. นายธานินทร์   ศรีลิโก
2. นางสุวานิตย์   สืบนิพนธ์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตเมธ  ลิมปิวัฒนาภรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีกันชัย
3. นายชยมงคล  วิจิตรไพศาล
 
1. นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม
2. นางสาววิภาดา  ไหมทอง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เปี่ยมศิลป์
2. เด็กชายณัฐพล  จันทร์อำพร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แก่นไธสง
 
1. นางดิศจี  โพพิพัฒน์
2. นางสาวสว่างจิต  โค้วบุญงาม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางค์วลัย   คะเชนกูล
2. นางสาวปรียานุช   สุมาลย์โรจน์
3. นายวัชรินทร์   ถี่ถ้วน
 
1. นางศุทธินี   นิวาศะบุตร
2. นางสาวสุนทรีย์  ชาติไธสง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร   พันโท
2. นางสาวนุชติยาภรณ์   อินทะพันธ์
3. นางสาวสิริ   ดำขำ
 
1. นางศุทธินี   นิวาศะบุตร
2. นางสาวสุนทรีย์  ชาติไธสง
 
99 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูพฤกษ์   มงคลจักรวาล
2. เด็กชายสุรพงษ์   สร้อยเกษร
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน
2. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานนท์
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์   โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรพงษ์   สร้อยเกษร
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์