สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงเมธินี  ชงัดเวช
 
1. นางสาวดุษฎี  ชัยสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.41 ทอง 4 1. นางสาวฐิติกมล  คำทอง
2. นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์
3. นางสาวปทุมพร  ไชยวงศ์
 
1. นางบุญศรี  ทรัพย์เวชการกิจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  สาครเจริญ
2. เด็กชายชลนที  พุทธา
 
1. นายวิศวะ  ผลกอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.81 ทอง 6 1. นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐกานต์  ปิดตาทะโน
2. เด็กหญิงลลิตา  อุไรเรืองเดช
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุพรรษา  บางท่าไม้
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 16 1. นางสาววชิรญาณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. นายเตชสิทธิ์  แสนสุข
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุมาลี  สันทัด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตราพร  สุวรรณกำไร
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนเต็ม
3. เด็กหญิงสุชาณัฐ  มีเนตรทิพย์
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สารสังข์
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ยอดบัว
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีทัศน์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  มูสิกสังข์
2. นางสาววิภาดา  แซ่โล่ง
3. นายอภิสิทธิ์  เชิดพานิชย์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิตินัย  ภูดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แสร์ภู่
3. นางสาวเบญจมาศ  พรมภักดี
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร