สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หน่อคำหล้า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สงคราม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ประชุมพันธ์
 
1. นางสาวดุษฎี  ชัยสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัลยาประสิทธิ์
2. เด็กชายวิจารณ์  ขันทอง
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวศรัญญา  ดวงเกตุ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายยศนันท์  ประนมรัมย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์   คำเพชร
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายธันยบูรย์  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงศศธร  ธงไชย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
2. นายนิวัตร  เกษแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ลุงออ
2. เด็กหญิงวีนัท  จันทบูรณ์
3. นางสาวอัจฉรา  แก้วบุษบา
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ