สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 31 1. เด็กชายฐานันดร  ทับหิรัญ
 
1. นางสาวดุษฎี  ชัยสวัสดิ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69.58 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพล  บุญรอด
2. เด็กชายธมกร  สุวรรณภาพ
3. เด็กชายพิเชษฐ์  รักค่า
4. เด็กชายภานุสรณ์  ครุธบุญยงค์
5. เด็กชายวิศรุต  แก้วทรายขาว
6. เด็กชายศักดิ์ภิญโญ  โฆษิตมงคลชัย
7. นายศักยภาพ  ดีประเสริฐ
8. เด็กชายศักรินทร์  รอดอุตม์
 
1. นายประยุทธ  คำกอง
2. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
3. นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 15 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เปล่งเพ็ชร์
2. นายไตรภพ  แช่แฉ่ม
 
1. นายนิวัตร  เกษแก้ว
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี