สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงกิตติยา  แสนคุณเมือง
 
1. นางสาวภาวิณี  แอสมรัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนฤมล  พองาม
2. เด็กหญิงอัจจิมา  องอาจ
 
1. นายปริวัฒน์  กุลวิทย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิลรัมย์
 
1. นางกัลยา  ชาญฤทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายชัยพร  แสงมณี
 
1. นางนิยตา  วิลัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองคำ
 
1. นางกัลยา  ชาญฤทธิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายธีมฐ์  รัชตะประกร
 
1. นางนิยตา  วิลัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกุลรวี  คุณเมือง
2. เด็กหญิงจินต์ธีรา  พลยะเรศ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ลลิตพรรณวงศ์
 
1. นางสาวทัตพิชา  เพ็ญศิริ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชญานิน  วาณิกบุตร
2. นางสาวดรุณี  สมภักดี
3. นางสาวปิยมาศ  คำเภา
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสิทธิพร  อดทน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช้อยชด
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์อำพล
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธัญชนก  ศรีฤาชา
 
1. นายนนกร  มังคละศิริ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 1. นายฤทธิเดช  จันทบูรณ์
 
1. นางนิยตา  วิลัย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงศศิกร  สารสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ธาตุศรี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี