สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงกิตติยา  แสนคุณเมือง
 
1. นางสาวภาวิณี  แอสมรัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 31 1. เด็กชายฐานันดร  ทับหิรัญ
 
1. นางสาวดุษฎี  ชัยสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงเมธินี  ชงัดเวช
 
1. นางสาวดุษฎี  ชัยสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หน่อคำหล้า
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สงคราม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ประชุมพันธ์
 
1. นางสาวดุษฎี  ชัยสวัสดิ์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.41 ทอง 4 1. นางสาวฐิติกมล  คำทอง
2. นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์
3. นางสาวปทุมพร  ไชยวงศ์
 
1. นางบุญศรี  ทรัพย์เวชการกิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนฤมล  พองาม
2. เด็กหญิงอัจจิมา  องอาจ
 
1. นายปริวัฒน์  กุลวิทย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิลรัมย์
 
1. นางกัลยา  ชาญฤทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 8 1. นายชัยพร  แสงมณี
 
1. นางนิยตา  วิลัย
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันทะมาลัย
2. เด็กหญิงรุ้งดาว  ศรีสุพรรณ
3. เด็กหญิงลลิตา  อุไรเรืองเดช
 
1. นางนิยตา  วิลัย
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 -    
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองคำ
 
1. นางกัลยา  ชาญฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 12 1. นายธีมฐ์  รัชตะประกร
 
1. นางนิยตา  วิลัย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงกุลรวี  คุณเมือง
2. เด็กหญิงจินต์ธีรา  พลยะเรศ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ลลิตพรรณวงศ์
 
1. นางสาวทัตพิชา  เพ็ญศิริ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชญานิน  วาณิกบุตร
2. นางสาวดรุณี  สมภักดี
3. นางสาวปิยมาศ  คำเภา
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัลยาประสิทธิ์
2. เด็กชายวิจารณ์  ขันทอง
 
1. นางสาวธีราภรณ์  ผลกอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  สาครเจริญ
2. เด็กชายชลนที  พุทธา
 
1. นายวิศวะ  ผลกอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.81 ทอง 6 1. นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐกานต์  ปิดตาทะโน
2. เด็กหญิงลลิตา  อุไรเรืองเดช
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุพรรษา  บางท่าไม้
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 16 1. นางสาววชิรญาณ์  ทองสัมฤทธิ์
2. นายเตชสิทธิ์  แสนสุข
 
1. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
2. นางสาวสุมาลี  สันทัด
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เมืองคำ
 
1. นางสุธีพร  สิริลักษณ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปัทมา  อยู่ชม
 
1. นางสุธีพร  สิริลักษณ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายสิทธิพร  อดทน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ช้อยชด
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์อำพล
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวศรัญญา  ดวงเกตุ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธัญชนก  ศรีฤาชา
 
1. นายนนกร  มังคละศิริ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรียา  มูสิกสังข์
2. นางสาวณัฐยาพร  ทองบ่อ
3. นางสาวมนนิสา  โยยรัมย์
4. นางสาววิภาดา  แซ่โล่ง
5. นางสาวอาทิสา  แย้มรุ่ง
 
1. นายนนกร  มังคละศิริ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 69.58 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพล  บุญรอด
2. เด็กชายธมกร  สุวรรณภาพ
3. เด็กชายพิเชษฐ์  รักค่า
4. เด็กชายภานุสรณ์  ครุธบุญยงค์
5. เด็กชายวิศรุต  แก้วทรายขาว
6. เด็กชายศักดิ์ภิญโญ  โฆษิตมงคลชัย
7. นายศักยภาพ  ดีประเสริฐ
8. เด็กชายศักรินทร์  รอดอุตม์
 
1. นายประยุทธ  คำกอง
2. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
3. นางสาวศศิธร  สุวรรณรงค์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกรธวัช  กาศอุดม
 
1. นายนนกร  มังคละศิริ
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 8 1. นายฤทธิเดช  จันทบูรณ์
 
1. นางนิยตา  วิลัย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์สวัสดิ์
2. เด็กชายยศนันท์  ประนมรัมย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์   คำเพชร
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายธันยบูรย์  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงศศธร  ธงไชย
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
2. นายนิวัตร  เกษแก้ว
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงศศิกร  สารสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ธาตุศรี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำเพชร
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายธนธรณ์  ท้าวจันทร์
2. นายนพฤทธิ์  ช่างแต่ง
 
1. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
2. นายนิวัตร  เกษแก้ว
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 15 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  เปล่งเพ็ชร์
2. นายไตรภพ  แช่แฉ่ม
 
1. นายนิวัตร  เกษแก้ว
2. นางสาวสุทิศา  นิลมณี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตราพร  สุวรรณกำไร
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  สอนเต็ม
3. เด็กหญิงสุชาณัฐ  มีเนตรทิพย์
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ลุงออ
2. เด็กหญิงวีนัท  จันทบูรณ์
3. นางสาวอัจฉรา  แก้วบุษบา
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สารสังข์
2. เด็กหญิงปิ่นไพร  ยอดบัว
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีทัศน์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  มูสิกสังข์
2. นางสาววิภาดา  แซ่โล่ง
3. นายอภิสิทธิ์  เชิดพานิชย์
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิตินัย  ภูดี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แสร์ภู่
3. นางสาวเบญจมาศ  พรมภักดี
 
1. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร