สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
2. นางสาวกุลนิภา  ภูมิผักเเว่น
3. เด็กหญิงจันทรวดี  เอี่ยมสังวาลย์
4. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิทูรกุล
5. นางสาวณัชชา  บุญญา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทจันท
7. นางสาวนราวัลลภ์   มีวงศ์อุโฆษ
8. นางสาวปวีณา  ทองไพฑูรย์
9. เด็กหญิงพัชรพร  เเซ่หวู่
10. นางสาวภัทรพร  ปัจจัยยัง
11. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุธา
12. เด็กหญิงสุชญา  วาทะสิทธิ์
13. นางสาวสุธาสินี  ใบกนทา
14. นางสาวสุภาวดี  คงสุข
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อุทัย
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
3. นางสาวนันทิภา  เเซ่อึ้ง
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวชญาภา  ตันติพิทักษ์วงศ์
2. นางสาวณัชชา  บุญญา
3. นางสาวดวงพร  ขาวฉอ้อน
4. นางสาวนันธิดา  วงษ์ขันธ์
5. นางสาวศุภิญญา  หะดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
2. นางสาวพรสวรรค์  เกียรติงาน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงสรัลพร  พรหมอุตม์
 
1. นายธนกฤต  เกษกิ่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูตะเวช
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 1. นางสาวกัณฑมาศ  ร้อยคณฑา
2. นางสาวพัทธนันท์  ธุวะนุติ
3. นางสาวภัทรดา  บุญสนธิ
 
1. นางกนกพร  พุทธิพงษ์
2. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล