สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.99 เงิน 7 1. นางสาวคนึงนิตย์  ขำวงศ์
2. นางสาววาทินี  จุอุบล
3. นางสาววิไลวรรณ  ดอกยี่สุ่น
4. นางสาวศกลวรรณ  ภิรมย์คช
5. นางสาวสุดารัตน์  แซ่อั้ง
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสาวภาวิณี  รอดหมื่นไวย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลธร  นุชพุก
2. เด็กชายจักรภัทร  ม่วงมณี
3. นายณัชพล  ฉ่ำชื่น
4. นางสาวปาริชาติ  ทิพาระดี
5. เด็กหญิงพนิตตา  เวชดี
6. นางสาวพรนิภา  ไชยแสง
7. นายพัทธนันท์  เมณฑ์กูล
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่โซ้ง
9. นางสาวลลณา  โลหะยิ่งบริสุทธิ์
10. เด็กชายวรุตม์  สอาดศรี
11. นางสาวศิริพร  คัดนาหงษ์
12. นายสมภูมิ  รัตนตั้งตระกูล
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  น้อยภาษี
14. นางสาวสุจิตรา  จุลกัณฑ์
15. นางสาวสุทิตา  บุญชู
16. นางสาวสุพัตรา  กลุ่มยา
17. เด็กหญิงสุภาพร  กะกะพันธุ์
18. นางสาวหทัยรัตน์  สุขสิน
19. นายอัคนัย  ทองเชื้อ
20. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ป้อดแป้ด
 
1. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
2. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
3. นายอนุชา  คูณสุข
4. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
5. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.15 เงิน 15 1. นางสาวชลดา  ชูวงษ์
 
1. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กชายวีรยุทธ  โตวิจิตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กรอบเงิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
2. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิทูรกุล
2. นายณัธฎกร  ปองสุข
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
2. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 11 1. นางสาวรมณ  ภาวนันทาพุฒิ
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 1. นางสาวกนกพร  บุญจันทร์
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 5 1. นางสาวอารียา  คำฝึกฝน
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  จันเครือ
2. นางสาวดุสิตา  นามบุตร
3. นางสาวสุภาภรณ์  ชิณโกสุม
 
1. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล
2. นางกนกพร  พุทธิพงษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พันธ์ประสิทธิกิจ
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงวีรอร  บุญกลาง
 
1. นางกนกพร  พุทธิพงษ์
2. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล