สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีพลอย
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 27 1. นายพิสิทธิ์  ไชยนา
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กรอบเงิน
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 26 1. นายนัฐพงษ์  จันตา
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงมานิตา  ชาวหมู่
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริภิรมย์
3. เด็กหญิงสรัลพร  พรหมอุตม์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  นุชถนอม
2. นายภิภพ  ฉิมพาลี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจารุชา  วรินทรา
2. นางสาวชินทณิชา  บุญดำรงค์
3. นางสาวภาพิมล  สุเมธินทกุล
 
1. นายภีมนัทธ์  พลเสน
2. นางสาวศศิธร  ทองนวล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 59.01 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรสวน
2. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หวู่
3. เด็กหญิงมิตรสินี  สว่างแสง
4. เด็กหญิงสุชญา  วาทะสิทธิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อุทัย
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีพลอย
2. เด็กชายศิวัฒน์   รัตนาพรประดิษฐ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวญาณิกา  ทับเทพ
2. นางสาวศิวพร  ศรีโยธี
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  เเซ่อึ้ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 1. นายนัฐพงษ์  จันตา
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเกศินี  ธรรมมี
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41.6 เข้าร่วม 20 1. นายวาคม  ว่องภัคสกุล
 
1. นางปฐมาภรณ์  เกตุสิริ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วตวงทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  ศรีพลอย
 
1. นางสาววีรภัทร  รักชนบท
2. นางสาวรุ่งนภา  ภู่แสง