สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีพลอย
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 27 1. นายพิสิทธิ์  ไชยนา
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงอาทิตยา  กรอบเงิน
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 3 เข้าร่วม 26 1. นายนัฐพงษ์  จันตา
 
1. นายจุฬา  ทองดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงมานิตา  ชาวหมู่
2. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริภิรมย์
3. เด็กหญิงสรัลพร  พรหมอุตม์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  นุชถนอม
2. นายภิภพ  ฉิมพาลี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจารุชา  วรินทรา
2. นางสาวชินทณิชา  บุญดำรงค์
3. นางสาวภาพิมล  สุเมธินทกุล
 
1. นายภีมนัทธ์  พลเสน
2. นางสาวศศิธร  ทองนวล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  การะเกษ
2. นายธนากร  บริสุทธิ์
3. นายธนโชติ  ดีเกษม
4. นายวุฒินันท์  โคตรสขึง
5. นายเฉลิมเกียรติ  เรืองเฉลิมเดช
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 59.01 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรสวน
2. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หวู่
3. เด็กหญิงมิตรสินี  สว่างแสง
4. เด็กหญิงสุชญา  วาทะสิทธิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อุทัย
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  เหมือนทัพ
3. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
4. นางสาวปรียาภรณ์  รัศมี
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำรัตน์
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คีรีสันติกุล
2. เด็กหญิงพลอย  ฮู้สกุล
3. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริภิรมย์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปรีชาพันธุ์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  แม้ประเสริฐ
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสาวภาวิณี  รอดหมื่นไวย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.99 เงิน 7 1. นางสาวคนึงนิตย์  ขำวงศ์
2. นางสาววาทินี  จุอุบล
3. นางสาววิไลวรรณ  ดอกยี่สุ่น
4. นางสาวศกลวรรณ  ภิรมย์คช
5. นางสาวสุดารัตน์  แซ่อั้ง
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสาวภาวิณี  รอดหมื่นไวย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลธร  นุชพุก
2. เด็กชายจักรภัทร  ม่วงมณี
3. นายณัชพล  ฉ่ำชื่น
4. นางสาวปาริชาติ  ทิพาระดี
5. เด็กหญิงพนิตตา  เวชดี
6. นางสาวพรนิภา  ไชยแสง
7. นายพัทธนันท์  เมณฑ์กูล
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่โซ้ง
9. นางสาวลลณา  โลหะยิ่งบริสุทธิ์
10. เด็กชายวรุตม์  สอาดศรี
11. นางสาวศิริพร  คัดนาหงษ์
12. นายสมภูมิ  รัตนตั้งตระกูล
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  น้อยภาษี
14. นางสาวสุจิตรา  จุลกัณฑ์
15. นางสาวสุทิตา  บุญชู
16. นางสาวสุพัตรา  กลุ่มยา
17. เด็กหญิงสุภาพร  กะกะพันธุ์
18. นางสาวหทัยรัตน์  สุขสิน
19. นายอัคนัย  ทองเชื้อ
20. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ป้อดแป้ด
 
1. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
2. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
3. นายอนุชา  คูณสุข
4. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
5. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.15 เงิน 15 1. นางสาวชลดา  ชูวงษ์
 
1. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กชายวีรยุทธ  โตวิจิตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กรอบเงิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
2. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิทูรกุล
2. นายณัธฎกร  ปองสุข
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
2. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ธิลาว
2. นางสาวธนัญญา  แสงเพ็ชร
3. นางสาวมณฑกานต์  ขุนเดช
4. เด็กหญิงมณฑิตา  รื่นกลิ่น
5. นางสาววรนิษฐา  เตมีย์พันธุ์
6. นางสาววิรัญญา  มหาราชสุพันธ์
7. เด็กหญิงวิไล  นกพุทธา
8. เด็กหญิงสุภรดา  เอี่ยมบริสุทธิ์
9. เด็กหญิงอภิสรา  สารสิทธิ์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขงาม
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
2. นายอนุชา  คูณสุข
3. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
2. นางสาวกุลนิภา  ภูมิผักเเว่น
3. เด็กหญิงจันทรวดี  เอี่ยมสังวาลย์
4. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิทูรกุล
5. นางสาวณัชชา  บุญญา
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทจันท
7. นางสาวนราวัลลภ์   มีวงศ์อุโฆษ
8. นางสาวปวีณา  ทองไพฑูรย์
9. เด็กหญิงพัชรพร  เเซ่หวู่
10. นางสาวภัทรพร  ปัจจัยยัง
11. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุธา
12. เด็กหญิงสุชญา  วาทะสิทธิ์
13. นางสาวสุธาสินี  ใบกนทา
14. นางสาวสุภาวดี  คงสุข
15. เด็กหญิงเจนจิรา  อุทัย
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
3. นางสาวนันทิภา  เเซ่อึ้ง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีพลอย
2. เด็กชายศิวัฒน์   รัตนาพรประดิษฐ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายวรนันท์  วัฒนจินดา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวญาณิกา  ทับเทพ
2. นางสาวศิวพร  ศรีโยธี
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นางสาวนันทิภา  เเซ่อึ้ง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกกกร  คุณะวัฒนาสกุล
 
1. นางสาวอำไพพรรณ  ส่งเจริญ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวภาวิณี  โชคลาภ
 
1. นางสาวอำไพพรรณ  ส่งเจริญ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวอำไพพรรณ  ส่งเจริญ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60.67 ทองแดง 21 1. นายนนธวัช  อินทรสอน
 
1. นางสาวอำไพพรรณ  ส่งเจริญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรศร
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 11 1. นางสาวรมณ  ภาวนันทาพุฒิ
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 1. นายนัฐพงษ์  จันตา
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเกศินี  ธรรมมี
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุนันทา  ทับทิมกลาง
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 6 1. นางสาวกนกพร  บุญจันทร์
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นายอัคนัย  ทองเชื้อ
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอกคณิต
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 5 1. นางสาวอารียา  คำฝึกฝน
 
1. นายพงษ์ธร  ผ่านพ้นทุกข์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 6 1. นางสาวชญาภา  ตันติพิทักษ์วงศ์
2. นางสาวณัชชา  บุญญา
3. นางสาวดวงพร  ขาวฉอ้อน
4. นางสาวนันธิดา  วงษ์ขันธ์
5. นางสาวศุภิญญา  หะดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ช้างแก้วมณี
2. นางสาวพรสวรรค์  เกียรติงาน
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนฤนาถ  กายา
 
1. นายธนกฤต  เกษกิ่ง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงสรัลพร  พรหมอุตม์
 
1. นายธนกฤต  เกษกิ่ง
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรนิษฐา  เตมีย์พันธ์ุ
 
1. นางสาวนองบุญ  พุทธเจริญ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 41.6 เข้าร่วม 20 1. นายวาคม  ว่องภัคสกุล
 
1. นางปฐมาภรณ์  เกตุสิริ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณภัทร  มีวงศ์อุโฆษ
2. นายธนารักษ์  คงสุข
3. นายพีรพล  ทองปาน
4. นายศราวุฒิ  อุดมเดชขจรกิจ
5. นายสิริวัฒก์  เฉลยวุฒิโรจน์
 
1. นางปทุมาวดี  สุทาตาร์
2. นางสาวนองบุญ  พุทธเจริญ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วตวงทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  ศรีพลอย
 
1. นางสาววีรภัทร  รักชนบท
2. นางสาวรุ่งนภา  ภู่แสง
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพนิต  สืบสกุลทอง
2. เด็กชายวรพล  ชาวมงคล
 
1. นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์
2. นายศุภกิตติ์  บุญเตี้ย
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิตาภา  เรืองไชย
 
1. นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  มีวงศ์อุโฆษ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูตะเวช
 
1. นางทิพา  ตวงสุวรรณ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐณิชา  จันเครือ
2. นางสาวดุสิตา  นามบุตร
3. นางสาวสุภาภรณ์  ชิณโกสุม
 
1. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล
2. นางกนกพร  พุทธิพงษ์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พันธ์ประสิทธิกิจ
2. เด็กหญิงกุลภัสสร์  สนโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงวีรอร  บุญกลาง
 
1. นางกนกพร  พุทธิพงษ์
2. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 4 1. นางสาวกัณฑมาศ  ร้อยคณฑา
2. นางสาวพัทธนันท์  ธุวะนุติ
3. นางสาวภัทรดา  บุญสนธิ
 
1. นางกนกพร  พุทธิพงษ์
2. นางเกศสุดา  ลีละเศรษฐกุล