สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜โ€™เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  การะเกษ
2. นายธนากร  บริสุทธิ์
3. นายธนโชติ  ดีเกษม
4. นายวุฒินันท์  โคตรสขึง
5. นายเฉลิมเกียรติ  เรืองเฉลิมเดช
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 59.01 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรสวน
2. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่หวู่
3. เด็กหญิงมิตรสินี  สว่างแสง
4. เด็กหญิงสุชญา  วาทะสิทธิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  อุทัย
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกลอยใจ  สระแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  เหมือนทัพ
3. นายทินภัทร  จุ้ยศิริ
4. นางสาวปรียาภรณ์  รัศมี
5. นางสาวเบญจมาภรณ์  คำรัตน์
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คีรีสันติกุล
2. เด็กหญิงพลอย  ฮู้สกุล
3. เด็กหญิงศรัญญา  ศิริภิรมย์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ปรีชาพันธุ์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  แม้ประเสริฐ
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสาวภาวิณี  รอดหมื่นไวย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.99 เงิน 7 1. นางสาวคนึงนิตย์  ขำวงศ์
2. นางสาววาทินี  จุอุบล
3. นางสาววิไลวรรณ  ดอกยี่สุ่น
4. นางสาวศกลวรรณ  ภิรมย์คช
5. นางสาวสุดารัตน์  แซ่อั้ง
 
1. นายอนุชา  คูณสุข
2. นางสาวภาวิณี  รอดหมื่นไวย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลธร  นุชพุก
2. เด็กชายจักรภัทร  ม่วงมณี
3. นายณัชพล  ฉ่ำชื่น
4. นางสาวปาริชาติ  ทิพาระดี
5. เด็กหญิงพนิตตา  เวชดี
6. นางสาวพรนิภา  ไชยแสง
7. นายพัทธนันท์  เมณฑ์กูล
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่โซ้ง
9. นางสาวลลณา  โลหะยิ่งบริสุทธิ์
10. เด็กชายวรุตม์  สอาดศรี
11. นางสาวศิริพร  คัดนาหงษ์
12. นายสมภูมิ  รัตนตั้งตระกูล
13. เด็กหญิงสิริลักษณ์  น้อยภาษี
14. นางสาวสุจิตรา  จุลกัณฑ์
15. นางสาวสุทิตา  บุญชู
16. นางสาวสุพัตรา  กลุ่มยา
17. เด็กหญิงสุภาพร  กะกะพันธุ์
18. นางสาวหทัยรัตน์  สุขสิน
19. นายอัคนัย  ทองเชื้อ
20. นางสาวอัจฉรา  จันทร์ป้อดแป้ด
 
1. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
2. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
3. นายอนุชา  คูณสุข
4. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
5. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยชัย  อิ่มจิต
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.15 เงิน 15 1. นางสาวชลดา  ชูวงษ์
 
1. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 14 1. เด็กชายวีรยุทธ  โตวิจิตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กรอบเงิน
 
1. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
2. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 20 1. นางสาวชนนิกานต์  ฤกษ์วิทูรกุล
2. นายณัธฎกร  ปองสุข
 
1. นายสุทธิลักษณ์  ทาลี
2. นางสาวสุจิตรา  บัวแพ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ธิลาว
2. นางสาวธนัญญา  แสงเพ็ชร
3. นางสาวมณฑกานต์  ขุนเดช
4. เด็กหญิงมณฑิตา  รื่นกลิ่น
5. นางสาววรนิษฐา  เตมีย์พันธุ์
6. นางสาววิรัญญา  มหาราชสุพันธ์
7. เด็กหญิงวิไล  นกพุทธา
8. เด็กหญิงสุภรดา  เอี่ยมบริสุทธิ์
9. เด็กหญิงอภิสรา  สารสิทธิ์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขงาม
 
1. นางสมาพร  ภู่ระหงษ์
2. นายอนุชา  คูณสุข
3. นายอำนวย  ตันบุญเจริญ