สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายกิตตินันท์  ตนเพาะ
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายสุรพันธ์  พงษ์พิยเดช
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัชพล  ทรรทรานนท์
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  สมัครการ
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายธเนศพล  ยังประเสริฐ
2. นายภคนนต์  ทรัพย์สุพรรณ
 
1. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ
2. นางสาวสมลักษณ์  โพธิ์เงิน
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
2. นายพงศกร  สุภาษิต
3. นายสุรสิทธิ์  สมศักดิ์
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
2. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัท  แสงกิ่ง
2. เด็กชายธัชพล  ทรรทรานนท์
3. เด็กชายนรภัทร  สินขุนทด
 
1. นายวิจารณ์  โตอ่อน
2. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน