สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 13 1. นายชุมพล  แท่นมณี
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายกรโชต   ศิรินนทชาต์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ล่ำสัน
3. เด็กชายวุฒินันท์  แซ๋โล้ว
 
1. นางสาวพัชริดา  ทิพวงศ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 1. เด็กชายฐิติณัฐ  จันทนี
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร