สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายชลสิทธิ์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายกิตติธัช  จารุวาที
2. เด็กชายธีระเดช  ชวะนิตย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญพิชัย
2. นายจัตุรภุช  วารสิทธิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นายกรวุฒิ  งามหยดย้อย
2. นายจิรานุวัฒน์  ตุณทกิจ
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ