สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนชิต  สุขเสมอ
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 25 1. นายวรเทพ  ชวนสำราญ
 
1. นางวิภาวดี  ราเม่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายธนวัฒน์  แซ่เบ้
 
1. นายสุนทร  นิลดำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
2. เด็กชายพรชัย  กัญญาคำ
3. เด็กชายภณธเนศ  อ่อนธานี
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นางสาวสุชาวดี  ศรีเมือง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 19 1. นายกฤตวัฒน์  เวชสุภากุล
2. นายวรเทพ  ชวนสำราญ
3. นายศรัณย์กร  ตุณทกิจ
 
1. นางสาวปิยะมาศ   บุญประกอบ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 22 1. นายเกียรติศักดิ์  ธีรพงษ์พิพัฒน์
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยวรวิบูล
2. เด็กชายภาคภูมิ  อมรสกุลโชค
 
1. นายวิจารณ์  โตอ่อน
2. นางสาวไอรดา  ศรีทับทิม