สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนชิต  สุขเสมอ
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 25 1. นายวรเทพ  ชวนสำราญ
 
1. นางวิภาวดี  ราเม่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กชายชลสิทธิ์  พรหมพินิจ
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 13 1. นายชุมพล  แท่นมณี
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายกิตตินันท์  ตนเพาะ
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายสุรพันธ์  พงษ์พิยเดช
 
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายกรโชต   ศิรินนทชาต์
2. เด็กชายณัฐภัทร  ล่ำสัน
3. เด็กชายวุฒินันท์  แซ๋โล้ว
 
1. นางสาวพัชริดา  ทิพวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 22 1. นายธนวัฒน์  แซ่เบ้
 
1. นายสุนทร  นิลดำ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
2. เด็กชายพรชัย  กัญญาคำ
3. เด็กชายภณธเนศ  อ่อนธานี
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นางสาวสุชาวดี  ศรีเมือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 19 1. นายกฤตวัฒน์  เวชสุภากุล
2. นายวรเทพ  ชวนสำราญ
3. นายศรัณย์กร  ตุณทกิจ
 
1. นางสาวปิยะมาศ   บุญประกอบ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปรินทร  โรจนวงศากุล
2. นายเกริกศิษฏ์  พีรโชติกพันธุ์
 
1. นางสาวปิยะมาศ   บุญประกอบ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัชพล  ทรรทรานนท์
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
 
1. นางสาวปัทมา  สุรินทร์อาภรณ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 22 1. นายเกียรติศักดิ์  ธีรพงษ์พิพัฒน์
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 20 1. เด็กชายฐิติณัฐ  จันทนี
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  สมัครการ
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยวรวิบูล
2. เด็กชายภาคภูมิ  อมรสกุลโชค
 
1. นายวิจารณ์  โตอ่อน
2. นางสาวไอรดา  ศรีทับทิม
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายธเนศพล  ยังประเสริฐ
2. นายภคนนต์  ทรัพย์สุพรรณ
 
1. นางสาวสุปราณี  ออกช่อ
2. นางสาวสมลักษณ์  โพธิ์เงิน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายกิตติธัช  จารุวาที
2. เด็กชายธีระเดช  ชวะนิตย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุญพิชัย
2. นายจัตุรภุช  วารสิทธิ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นายกรวุฒิ  งามหยดย้อย
2. นายจิรานุวัฒน์  ตุณทกิจ
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 1. นายนพรุจ  สุขเพ็ชรี
2. นายพงศกร  สุภาษิต
3. นายสุรสิทธิ์  สมศักดิ์
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
2. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัท  แสงกิ่ง
2. เด็กชายธัชพล  ทรรทรานนท์
3. เด็กชายนรภัทร  สินขุนทด
 
1. นายวิจารณ์  โตอ่อน
2. นางเพ็ญนภา  โตอ่อน