สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตันติกร  สิงหวัน
2. นางสาวรัตนาพร  ศิริสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารีวัลย์  ดีใจยิ้ม
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐติพงษ์  บุรมศรี
2. เด็กชายณัฐธวัช  โฆสน
3. เด็กชายปัญญา  มหัทธนะรัตนากร
4. เด็กชายภาสวิชญ์  การะเกศ
5. เด็กชายมณฑล  สินสุข
6. เด็กชายอติกานต์  บูชา
7. เด็กชายเมธัส  บางใหญ่
8. เด็กชายไวโรจน์  บุญชลอ
 
1. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
2. นายอธิภัทร  เพ็ชร์ผ่อง
3. นายสุทินัน  ขันตะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทรงสุดา  ส่งสกุล
2. นางสาวนัชชา  นันท์ดี
3. นางสาวมุทุตา  แป้นพงษ์
 
1. นางศิริปัญญา  หาญณรงค์พาณิชย์
2. นางสาวสุมณรัตน์  เจริญสุข
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมณฑล  เอี่ยมอำไพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง